Bal­la­dy­na” Juliu­sza Sło­wac­kie­go to jeden z tych utwo­rów, któ­ry każ­dy chciał­by wylo­so­wać na matu­rze ust­nej. Fak­tów do zapa­mię­ta­nia nie ma zbyt wie­le, pyta­nia dają duże pole do popi­su, a na doda­tek samych pytań jest tyl­ko 3. Oczy­wi­ście jed­nak, aby dostać 100% na matu­rze ust­nej, nale­ży udzie­lić odpo­wie­dzi zgod­nie z zasa­da­mi oce­nia­nia. Jak? Tego dowiesz się z poniż­szych konspektów:

Matura ustna 2024 – pytania dotyczące “Balladyny”:

  1. Funk­cja wąt­ków baśnio­wych i fan­ta­stycz­nych w utwo­rze lite­rac­kim. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Bal­la­dy­ny Juliu­sza Sło­wac­kie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  2. Wina i kara w lite­ra­tu­rze. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Bal­la­dy­ny Juliu­sza Sło­wac­kie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  3. Kon­se­kwen­cje doko­na­nych wybo­rów życio­wych. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Bal­la­dy­ny Juliu­sza Sło­wac­kie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.