To myli się na egza­mi­nach – seria powsta­je dzię­ki Wam – tre­ści te znaj­dzie­cie też na Tik­To­ku, IGFB @babaodpolskiego.

Kon­rad to boha­ter “Dzia­dów cz. III” Ada­ma Mickiewicza, 

Kon­rad Wal­len­rod – to boha­ter powie­ści poetyc­kiej Mickiewicza, 

a Kor­dian – to boha­ter dra­ma­tu Juliu­sza Sło­wac­kie­go, któ­ry jest odpo­wie­dzią na tekst Mickiewicza.

 Jak to zapamiętać? 

Naj­pierw był Kon­rad Wal­len­rod — rycerz (dłu­ga nazwa), 

póź­niej Gustaw-Kon­rad (miał podwój­ne imię, więc jest dru­gi w kolejności),

 a następ­nie Kor­dian, któ­re­go imię wywo­dzi się z łaci­ny i ozna­cza cor, cor­dis, czy­li ser­ce, jest więc imie­niem zna­czą­cym (i naj­krót­szym, bo pojedynczym). 

Zobacz, jak przed­sta­wi­łam to wizu­al­nie na filmie: 

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie “Kor­dia­na” Juliu­sza Sło­wac­kie­go (czas akcji, miej­sce akcji, boha­te­ro­wie, język, moty­wy, kon­tek­sty) znaj­dziesz w moim skle­pie jedy­nie za 5 zł!

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?

Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie “Kor­dia­na” Juliu­sza Sło­wac­kie­go (czas akcji, miej­sce akcji, boha­te­ro­wie, język, moty­wy, kon­tek­sty) znaj­dziesz w moim skle­pie jedy­nie za 5 zł!

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale: