Zapa­mię­taj­cie: Bal­la­dy­na nie zabi­ła Pustel­ni­ka ani Kir­ko­ra. Oby­dwie posta­ci umar­ły na pole­ce­nie Bal­la­dy­ny, ale zosta­ły bez­po­śred­nio zabi­te przez Kostry­na. Napi­sa­nie, że Bal­la­dy­na zabi­ła Pustel­ni­ka albo Kir­ko­ra to błąd rze­czo­wy, któ­re­go nie moż­na wybro­nić w odwołaniu! 

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Juliusz Słowacki - Balladyna - Produkt ze sklepu Baba od polskiego
Juliusz Sło­wac­ki – Bal­la­dy­na – Pro­dukt ze skle­pu Baba od polskiego

Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Bal­la­dy­ny” Juliu­sza Sło­wac­kie­go (czas akcji, miej­sce akcji, boha­te­ro­wie, język, moty­wy, kon­tek­sty – 21 stron) znaj­dziesz w moim skle­pie.

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?