cechy poety­ki

oświe­ce­nie

roman­tyzm

podo­bień­stwa

 • zain­te­re­so­wa­nie historią

 • huma­nizm, czło­wiek w cen­trum zainteresowania

 • myśl o lep­szym świe­cie, utopie

 • zain­te­re­so­wa­nie naturą

róż­ni­ce

 • życie zewnętrz­ne człowieka

 • natu­ra jako ozdo­ba, któ­ra współ­gra ze sztu­ką two­rzo­ną przez ludzi

 • fascy­na­cje antyczne

 • pisa­nie o zbio­ro­wo­ści i wiel­kich ideach

 • kla­sycz­ne gatun­ki np. oda, hymn

 • w sztu­ce nawią­za­nia do kano­nu piękna

 • poeta jako mędrzec i rzemieślnik

 • mime­zis – naśla­do­wa­nie rzeczywistości

 • empi­ryzm (nauka przez doświad­cze­nie) i racjo­na­lizm jako głów­ne filozofie

 • życie wewnętrz­ne, uczucia

 • natu­ra jako potęż­na siła, któ­ra pil­nu­je spra­wie­dli­wo­ści na świecie

 • fascy­na­cje orientalizmem

 • bun­tow­ni­cy

 • indy­wi­du­ali­ści

 • syn­kre­tyzm gatun­ko­wy np. ballady

 • w sztu­ce łama­nie schematów

 • poeta jako wyjąt­ko­wa jed­nost­ka, spły­wa na nie­go natchnienie 

 • spi­ry­tu­alizm, meta­fi­zy­ka, szu­ka­nie tego, co nie­do­stęp­ne dla rozumu

 • potrze­ba kon­tak­tu z natu­rą i byta­mi poza­ziem­ski­mi, razem z nimi sta­no­wi­my całość, któ­ra się uzu­peł­nia i sie­bie potrzebuje