Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Pełne opracowanie poezji Mickiewicza, które są omawiane w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, a w nim: chronologicznie ułożone wiersze, które zostały zinterpretowane, wyjaśniłam ich symbolikę i genezę. Plik ma 10 stron.
Adam Mic­kie­wicz – Poezje (wybór do egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty i matu­ry) – Pro­dukt ze skle­pu Baba od polskiego.pdf

Peł­ne opra­co­wa­nie poezji Ada­ma Mic­kie­wi­cza, któ­re są oma­wia­ne w szko­le pod­sta­wo­wej i ponad­pod­sta­wo­wej. Wier­sze zosta­ły uło­żo­ne chro­no­lo­gicz­nie,  zin­ter­pre­to­wa­ne, wyja­śni­łam ich sym­bo­li­kę i gene­zę. Plik ma 10 stron. Znaj­dziesz go w MOIM SKLEPIE

Począt­ki epo­ki w Pol­sce to wal­ka kla­sy­ków z romantykami:

Kazi­mierz Bro­dziń­ski — kry­tyk lite­rac­ki, twier­dzi, że to cie­ka­we, że mło­dzi mają swo­ją lite­ra­tu­rę, nazy­wa­ją ją roman­tycz­ną, czer­pią z podań ludo­wych, mitów;

Jan Śnia­dec­ki — kry­tyk lite­rac­ki doby oświe­ce­nia odpo­wia­da na tekst Bro­dziń­skie­go, że to duby sma­lo­ne! mło­dzi bluź­nią rozu­mo­wi, to nie­nau­ko­we, odcho­dzą od kon­wen­cji literackich;

Adam Mic­kie­wicz — mło­dy poeta, na sło­wa Śnia­dec­kie­go reagu­je w bal­la­dzie Roman­tycz­ność–  z tek­stów kry­tycz­nych Śnia­dec­kie­go zbu­du­je postać Star­ca, któ­ry nigdy nie zoba­czy cudu, bo nie umie patrzeć w ser­ce i nie ufa intu­icji, a jedy­nie szkieł­ku i oku. Tekst „Roman­tycz­no­ści” sta­nie się mani­fe­stem epoki. 
Oda do mło­do­ści” – Adam Mic­kie­wicz (1820)

Jest skie­ro­wa­ny do mło­de­go poko­le­nia, przy­ja­ciół z Towa­rzy­stwa Filo­ma­tów i Fila­re­tów. Oda do mło­do­ści jest prze­ciw­sta­wie­niem sobie dwóch świa­tów — któ­re, zda­niem Mic­kie­wi­cza — wal­czą o domi­na­cję. Pierw­szy to świat sta­ry, stwo­rzo­ny przez ludzi oświe­ce­nia, dru­gi to eks­pan­syw­ny świat mło­do­ści, któ­ry zapo­wia­da nadej­ście romantyzmu. 

W odzie wystę­pu­ją apo­stro­fy do wiel­kich idei, tutaj jest nią mło­dość, jako styl życia, któ­ry prze­kra­cza ste­reo­ty­po­we myśle­nie i może zmie­nić świat, dzię­ki niej nasta­nie prze­mia­na dzie­jo­wa. Mło­dość wal­czy więc z tym, co mar­twe, a więc zarzu­ca poprzed­niej epo­ce, że bra­ko­wa­ło jej wraż­li­wo­ści, uczuć. Waż­ny jest tu motyw uno­sze­nia się ponad codzien­ną sza­rość, mło­dość doda­je tych skrzy­deł i pozwa­la dostrzec nowe roz­wią­za­nia: „Tam się­gaj, gdzie wzrok nie się­ga; Łam, cze­go rozum nie zła­mie”. Mło­dzi mają wie­le pla­nów na przy­szłość i to mło­dość czy­ni cuda. 

Nawią­za­nia do poprzed­niej epo­ki, czy­li ele­men­ty oświe­ce­nio­we: opty­mi­stycz­na wia­ra w postęp ludz­ko­ści; oda (gatu­nek pod­nio­sły o cha­rak­te­rze pochwal­nym) jest gatun­kiem oświe­ce­nio­wym; wia­ra w stwo­rze­nie nowe­go lep­sze­go społeczeństwa.

Ele­men­ty roman­tycz­ne: nawo­ły­wa­nie do wal­ki o ojczy­znę; emo­cjo­nal­ność: dyna­mizm; mło­dość jako naj­wyż­sza war­tość; indy­wi­du­alizm pod­mio­tu: nowa rze­czy­wi­stość ma być rze­czy­wi­sto­ścią ducho­wą, a wszy­scy mło­dzi ludzie mają sza­no­wać swo­ją indy­wi­du­al­ność, ale też razem współ­dzia­łać (mam swo­je, ale sza­nu­je twoje). 1822 r. Bal­la­dy i roman­se: (od daty tej publi­ka­cji uwa­ża­my, że zaczął się nasz romantyzm):

Roman­tycz­ność” – Adam Mic­kie­wicz (1822)

Pro­gra­mo­wy utwór pol­skie­go roman­ty­zmu! Jed­na z bal­lad ze zbio­ru „Bal­la­dy i romanse”. 

Dziew­czy­na na środ­ku ryn­ku krzy­czy, że widzi swo­je­go uko­cha­ne­go, ale jako ducha, ona nazy­wa się Karu­sia, on to Jasień­ko, zbie­ra się tłum, wszy­scy litu­ją się nad nią, modlą o nią i jej wie­rzą, bo śmierć nie roz­dzie­la tych, któ­rzy się kocha­li za życia, jed­nak nagle przy­by­wa sta­rzec i twier­dzi, że lud wiej­ski oraz dziew­czy­na bluź­ni rozu­mo­wi, a jego szkieł­ko i oko nie jest w sta­nie dostrzec ducha, a zatem go nie ma. Ten sta­rzec uosa­bia myśle­nie kla­sy­ków, któ­rzy nie wie­rzą, jak roman­ty­cy, w świat meta­fi­zycz­ny, na doda­tek mówi sło­wa­mi Jana Śnia­dec­kie­go, któ­ry kry­ty­ko­wał poezję Mic­kie­wi­cza. Na te sło­wa poja­wia się pod­miot lirycz­ny, któ­ry wszyst­kie­mu się przy­glą­dał i mówi, że sta­rzec nie zoba­czy nigdy cudu, sko­ro w nie­go nie wie­rzy, a pod­miot, dziew­czy­na i lud wiej­ski mają rację, bo dla nich liczy się czu­cie i wiara. 

Cechy roman­tycz­ne: sku­pie­nie się na życiu wewnętrz­nym, świe­cie ducho­wym; uprzy­wi­le­jo­wa­nie sza­leń­stwa i miło­ści; wia­ra w świat meta­fi­zycz­ny – świat duchów; boha­ter roman­tycz­ny to nie­szczę­śli­wy indy­wi­du­ali­sta; zwrot ku ludo­wo­ści – tam nale­ży szu­kać praw­dy; sku­pie­nie się na war­to­ściach ducho­wych: czu­ciu i wierze.


Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Pełne opracowanie poezji Mickiewicza, które są omawiane w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, a w nim: chronologicznie ułożone wiersze, które zostały zinterpretowane, wyjaśniłam ich symbolikę i genezę. Plik ma 10 stron.
Adam Mic­kie­wicz – Poezje (wybór do egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty i matu­ry) – Pro­dukt ze skle­pu Baba od polskiego.pdf

Peł­ne opra­co­wa­nie poezji Ada­ma Mic­kie­wi­cza, któ­re są oma­wia­ne w szko­le pod­sta­wo­wej i ponad­pod­sta­wo­wej. Wier­sze zosta­ły uło­żo­ne chro­no­lo­gicz­nie,  zin­ter­pre­to­wa­ne, wyja­śni­łam ich sym­bo­li­kę i gene­zę. Plik ma 10 stron. Znaj­dziesz go w MOIM SKLEPIE

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?