Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Juliusz Słowacki - Balladyna - Produkt ze sklepu Baba od polskiego
Juliusz Sło­wac­ki – Bal­la­dy­na – Pro­dukt ze skle­pu Baba od polskiego

Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Bal­la­dy­ny” Juliu­sza Sło­wac­kie­go (czas akcji, miej­sce akcji, boha­te­ro­wie, język, moty­wy, kon­tek­sty – 21 stron) znaj­dziesz w moim skle­pie.

Pełne opracowanie poezji Mickiewicza, które są omawiane w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, a w nim: chronologicznie ułożone wiersze, które zostały zinterpretowane, wyjaśniłam ich symbolikę i genezę. Plik ma 10 stron.
Adam Mic­kie­wicz – Poezje (wybór do egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty i matu­ry) – Pro­dukt ze skle­pu Baba od polskiego.pdf

Peł­ne opra­co­wa­nie poezji Ada­ma Mic­kie­wi­cza, któ­re są oma­wia­ne w szko­le pod­sta­wo­wej i ponad­pod­sta­wo­wej. Wier­sze zosta­ły uło­żo­ne chro­no­lo­gicz­nie,  zin­ter­pre­to­wa­ne, wyja­śni­łam ich sym­bo­li­kę i gene­zę. Plik ma 10 stron. Znaj­dziesz go w MOIM SKLEPIE

bal­la­da — gatu­nek syn­kre­tycz­ny, łączy w sobie cechy epi­ki, bo ma nar­ra­to­ra, liry­ki — pisa­ny w for­mie wier­szo­wa­nej, uka­zu­je uczu­cia posta­ci, dra­ma­tu — wystę­pu­ją w nim dia­lo­gi; doty­czy wie­rzeń ludo­wych, jest nie­mi­me­tycz­ny (nie odtwa­rza rze­czy­wi­sto­ści, doda­wa­ne są ele­men­ty fan­ta­stycz­ne), prze­ka­zu­je praw­dy ludo­we, np. że za każ­dą winę spo­tka ludzi kara, przy­ro­da odgry­wa w niej waż­ną rolę, jest jed­ną z boha­te­rek, któ­ra czę­sto wymie­rza spra­wie­dli­wość. Utwo­ry: „Świ­te­zian­ka”, „Lili­je”, „Roman­tycz­ność”, „Świ­teź”, „Ryb­ka”, „Król olch”.

dra­mat roman­tycz­ny — odej­ście od kla­sycz­nych zasad two­rze­nia dra­ma­tu, tutaj nie wystę­pu­je jed­ność cza­su, miej­sca i akcji, nad boha­te­ra­mi nie musi wisieć fatum, ale mogą oni popeł­niać grzech pychy (hybris), łączy w sobie ele­men­ty epi­ki, liry­ki i dra­ma­tu, mie­sza tak­że róż­ne gatun­ki np. pieśń, legen­dą, listy; ma wie­lu boha­te­rów, sce­ny zbio­ro­we, nie­mi­me­tycz­ny; może ale nie musi wystę­po­wać w nim chór, łamie zasa­dy deco­rum — mówi się o zbrod­niach i poka­zu­je się je, a tak­że mie­sza się patos z komi­zmem, więc two­rzy się efekt gro­te­ski. Utwo­ry: Dzia­dy cz. II”, „Dzia­dy cz. IV”, „Dzia­dy cz. III”, „Kor­dian”, „Bal­la­dy­na”, „Faust”.

powieść poetyc­ka — kolej­ny gatu­nek syn­kre­tycz­ny, łączy w sobie ele­men­ty epi­ki (nar­ra­tor), liry­ki (pisa­na wier­szem) i dra­ma­tu (dia­lo­gi); w fabu­le inwer­sja cza­so­wa, frag­men­ta­ryzm wyda­rzeń, czę­sto zbu­do­wa­ny jest w niej nastrój gro­zy, czę­sto zawie­ra moty­wy orien­tal­ne, a akcja dzie­je się w śre­dnio­wie­czu (bo zasto­so­wa­no histo­ryzm maski); boha­ter to indy­wi­du­ali­sta, któ­ry się mio­ta i ma pro­blem z wyrzu­ta­mi sumie­nia lub pod­ję­ciem decy­zji. Utwo­ry: „Kon­rad Wal­len­rod”, „Giaur”.

Produkt ze sklepu Baba od polskuego - Adam Mickiewicz - Dziady cz. III - streszczenie i opracowanie
Pro­dukt ze skle­pu Baba od pol­sku­ego – Adam Mic­kie­wicz – Dzia­dy cz. III – stresz­cze­nie i opracowanie

Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Dzia­dów cz. III” Ada­ma Mic­kie­wi­cza (gene­za, czas akcji, język, moty­wy, kon­tek­sty, sym­bo­le) znaj­dziesz też w moim skle­pie!

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Juliusz Słowacki - Balladyna - Produkt ze sklepu Baba od polskiego
Juliusz Sło­wac­ki – Bal­la­dy­na – Pro­dukt ze skle­pu Baba od polskiego

Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Bal­la­dy­ny” Juliu­sza Sło­wac­kie­go (czas akcji, miej­sce akcji, boha­te­ro­wie, język, moty­wy, kon­tek­sty – 21 stron) znaj­dziesz w moim skle­pie.

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Pełne opracowanie poezji Mickiewicza, które są omawiane w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, a w nim: chronologicznie ułożone wiersze, które zostały zinterpretowane, wyjaśniłam ich symbolikę i genezę. Plik ma 10 stron.
Adam Mic­kie­wicz – Poezje (wybór do egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty i matu­ry) – Pro­dukt ze skle­pu Baba od polskiego.pdf

Peł­ne opra­co­wa­nie poezji Ada­ma Mic­kie­wi­cza, któ­re są oma­wia­ne w szko­le pod­sta­wo­wej i ponad­pod­sta­wo­wej. Wier­sze zosta­ły uło­żo­ne chro­no­lo­gicz­nie,  zin­ter­pre­to­wa­ne, wyja­śni­łam ich sym­bo­li­kę i gene­zę. Plik ma 10 stron. Znaj­dziesz go w MOIM SKLEPIE

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?