Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Adam Mickiewicz - Sonety krymskie - streszczenie i opracowanie - produkt ze sklepu Baba od polskiego.pdf
Adam Mic­kie­wicz – Sone­ty krym­skie – stresz­cze­nie i opra­co­wa­nie – pro­dukt ze skle­pu Baba od polskiego.pdf

Peł­ne omó­wie­nie cyklu „Sone­tów krym­skich” Ada­ma Mic­kie­wi­cza (język, moty­wy, kon­tek­sty, sym­bo­le, gene­za, inter­pre­ta­cja sone­tów) – tabe­la na 16 stron) znaj­dziesz w MOIM SKLEPIE

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Produkt ze sklepu - Baba od polskiego opracowanie i streszczenie Kordian - Juliusz Słowacki
Pro­dukt ze skle­pu – Baba od pol­skie­go opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie Kor­dian – Juliusz Słowacki

Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie “Kor­dia­na” Juliu­sza Sło­wac­kie­go (czas akcji, miej­sce akcji, boha­te­ro­wie, język, moty­wy, kon­tek­sty) znaj­dziesz w moim sklepie.

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Boha­ter baj­ro­nicz­ny  jest indy­wi­du­ali­stą, czy­li zawsze dzia­ła w poje­dyn­kę, ale żyje z pięt­nem — wyrzu­ta­mi sumie­nia, to bun­tow­nik, któ­ry dopu­ścił się zbrod­ni, ale pchnę­ła go do tego miłość, złość – wiel­kie i sil­ne namięt­no­ści. Nazwa boha­te­ra pocho­dzi od powie­ści poetyc­kiej „Giaur” G.G. Byro­na. W lite­ra­tu­rze pol­skiej przy­kła­dem takiej posta­ci jest Jacek Sopli­ca z „Pana Tade­usza” A. Mickiewicza.

 

BOHATER BAJRONICZNY

EUROPEJSKI — GIAUR

POLSKI — SOPLICA

PODOBIEŃSTWA

nie­szczę­śli­wa miłość do Leili, Ormian­ki, któ­ra jest bran­ką Hasana

 

jest goto­wy zabić z miło­ści — okrut­nie zabi­ja Hasa­na za to, co zro­bił Leili

 

nosi habit, ukry­wa się przez lata — w ramach poku­ty w zakonie

 

poryw­czy, ma ban­dyc­ką prze­szłość, dużo strze­lał, korsarz

nie­szczę­śli­wa miłość do Ewy, cór­ki ary­sto­kra­ty Horeszki 

 

jest goto­wy zabić z miło­ści — daje się ponieść emo­cjom i w trak­cie najaz­du Moska­li na zamek Stol­ni­ka, strze­la do Moska­li, a gdy ma go na celow­ni­ku Horesz­kę — odpa­la kara­bin i na swo­je nie­szczę­ście tra­fia, bo jest dobrym strzelcem

 

nosi habit — wstę­pu­je do zako­nu ber­nar­dy­nów, by odpo­ku­to­wać, zmie­nia imię

 

poryw­czy, war­choł, pie­niacz, świet­nie strze­lał, kłótliwy, 

RÓŻNICE

nie ma wyrzu­tów sumienia

 

był Wene­cja­ni­nem

 

prze­wo­dził ban­dzie korsarzy

 

wynio­sły cha­rak­ter, sta­łość uczuć, stanowczość

ma wyrzu­ty sumienia

 

był miesz­kań­cem Litwy, Nowogródka 

 

szlach­cic

 

poryw­czość, zmien­ność poglą­dów i uczuć

 

 

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Produkt ze sklepu - Baba od polskiego opracowanie i streszczenie Kordian - Juliusz Słowacki
Pro­dukt ze skle­pu – Baba od pol­skie­go opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie Kor­dian – Juliusz Słowacki

Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie “Kor­dia­na” Juliu­sza Sło­wac­kie­go (czas akcji, miej­sce akcji, boha­te­ro­wie, język, moty­wy, kon­tek­sty) znaj­dziesz w moim sklepie.

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Adam Mickiewicz - Sonety krymskie - streszczenie i opracowanie - produkt ze sklepu Baba od polskiego.pdf
Adam Mic­kie­wicz – Sone­ty krym­skie – stresz­cze­nie i opra­co­wa­nie – pro­dukt ze skle­pu Baba od polskiego.pdf

Peł­ne omó­wie­nie cyklu „Sone­tów krym­skich” Ada­ma Mic­kie­wi­cza (język, moty­wy, kon­tek­sty, sym­bo­le, gene­za, inter­pre­ta­cja sone­tów) – tabe­la na 16 stron) znaj­dziesz w MOIM SKLEPIE

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?