Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Adam Mickiewicz - Sonety krymskie - streszczenie i opracowanie - produkt ze sklepu Baba od polskiego.pdf
Adam Mic­kie­wicz – Sone­ty krym­skie – stresz­cze­nie i opra­co­wa­nie – pro­dukt ze skle­pu Baba od polskiego.pdf

Peł­ne omó­wie­nie cyklu „Sone­tów krym­skich” Ada­ma Mic­kie­wi­cza (język, moty­wy, kon­tek­sty, sym­bo­le, gene­za, inter­pre­ta­cja sone­tów) – tabe­la na 16 stron) znaj­dziesz w MOIM SKLEPIE

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Pełne opracowanie poezji Mickiewicza, które są omawiane w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, a w nim: chronologicznie ułożone wiersze, które zostały zinterpretowane, wyjaśniłam ich symbolikę i genezę. Plik ma 10 stron.
Adam Mic­kie­wicz – Poezje (wybór do egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty i matu­ry) – Pro­dukt ze skle­pu Baba od polskiego.pdf

Peł­ne opra­co­wa­nie poezji Ada­ma Mic­kie­wi­cza, któ­re są oma­wia­ne w szko­le pod­sta­wo­wej i ponad­pod­sta­wo­wej. Wier­sze zosta­ły uło­żo­ne chro­no­lo­gicz­nie,  zin­ter­pre­to­wa­ne, wyja­śni­łam ich sym­bo­li­kę i gene­zę. Plik ma 10 stron. Znaj­dziesz go w MOIM SKLEPIE

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Adam Mic­kie­wicz – Pan Tade­usz – stresz­cze­nie i opra­co­wa­nie – pro­dukt ze skle­pu Baba od polskiego

Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Pana Tade­usza” Ada­ma Mic­kie­wi­cza (czas akcji, miej­sce akcji, boha­te­ro­wie, język, moty­wy, kon­tek­sty, sym­bo­le, gene­za, “Epi­log”, rodza­je bro­ni – tabe­la na 45 stron) znaj­dziesz w MOIM SKLEPIE

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Roman­ty­cy przy­pi­sy­wa­li natu­rze rolę mistycz­ne­go sędzi, któ­ry pil­nu­je porząd­ków świa­ta, jest też narzę­dziem w rękach Stwór­cy, wymie­rza spra­wie­dli­wość, ochra­nia i dba o ludzi, jest świad­ki­nią histo­rii i dowo­dem na potę­gę Boga. Jed­no­cze­śnie ma wpływ na emo­cje boha­te­rów, a tak­że je odzwierciedla. PRZYRODAROMANTYZMIE

Bal­la­dy i romanse”

Sone­ty krymskie”

Liry­ki lozańskie”

Pan Tade­usz”

ROLA

wymie­rza spra­wie­dli­woś, dzię­ki niej moż­li­wy jest kon­takt z mistyką

wobec siły żywio­łów, czło­wiek nic nie może, natu­ra to potę­ga (Burza”);


fascy­nu­je orien­ta­li­zmem, kra­jo­bra­zem i skła­nia do reflek­sji (Ste­py akermańskie”)


przy­ro­da to dowód potę­gi Boga, świat się zmie­nia, a góry sto­ją nie­na­ru­szo­ne (Cza­tyr­dah) 

potę­ga przy­ro­dy i jej sta­łość, dowód na to, że każ­dy ma w życiu swo­ją rolę, prze­zna­cze­nie (Nad wodą wiel­ką i czystą”


przy­ro­da to misty­ka, moty­le są jak dusze (Uciec z duszą na listek”)

przy­ro­da peł­ni funk­cję obron­ną, topo­le strze­gą Sopli­co­wo od wiatrów


jest dowo­dem na to, że Litwa jest peł­na uro­dza­ju, więc to wspa­nia­ła zie­mia — patrio­tycz­na, dba­ją­ca o ludzi 


jest świad­ki­nią histo­rii — sta­re drze­wa w lesie pamię­ta­ją począt­ki pań­stwo­wo­ści, zna­ją histo­rię, królów


jest nosi­ciel­ką wspo­mnień, domem, do któ­re­go tak pra­gnie powró­cić poeta na emigracji


odzwier­cie­dla emo­cje boha­te­rów — gdy nara­sta napię­cie, zry­wa się burza

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Adam Mickiewicz - Sonety krymskie - streszczenie i opracowanie - produkt ze sklepu Baba od polskiego.pdf
Adam Mic­kie­wicz – Sone­ty krym­skie – stresz­cze­nie i opra­co­wa­nie – pro­dukt ze skle­pu Baba od polskiego.pdf

Peł­ne omó­wie­nie cyklu „Sone­tów krym­skich” Ada­ma Mic­kie­wi­cza (język, moty­wy, kon­tek­sty, sym­bo­le, gene­za, inter­pre­ta­cja sone­tów) – tabe­la na 16 stron) znaj­dziesz w MOIM SKLEPIE

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Pełne opracowanie poezji Mickiewicza, które są omawiane w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, a w nim: chronologicznie ułożone wiersze, które zostały zinterpretowane, wyjaśniłam ich symbolikę i genezę. Plik ma 10 stron.
Adam Mic­kie­wicz – Poezje (wybór do egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty i matu­ry) – Pro­dukt ze skle­pu Baba od polskiego.pdf

Peł­ne opra­co­wa­nie poezji Ada­ma Mic­kie­wi­cza, któ­re są oma­wia­ne w szko­le pod­sta­wo­wej i ponad­pod­sta­wo­wej. Wier­sze zosta­ły uło­żo­ne chro­no­lo­gicz­nie,  zin­ter­pre­to­wa­ne, wyja­śni­łam ich sym­bo­li­kę i gene­zę. Plik ma 10 stron. Znaj­dziesz go w MOIM SKLEPIE

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Adam Mic­kie­wicz – Pan Tade­usz – stresz­cze­nie i opra­co­wa­nie – pro­dukt ze skle­pu Baba od polskiego

Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Pana Tade­usza” Ada­ma Mic­kie­wi­cza (czas akcji, miej­sce akcji, boha­te­ro­wie, język, moty­wy, kon­tek­sty, sym­bo­le, gene­za, “Epi­log”, rodza­je bro­ni – tabe­la na 45 stron) znaj­dziesz w MOIM SKLEPIE

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?