Któ­re infor­ma­cje z “Kor­dia­na” są nie­zbęd­ne do zda­nia matu­ry ust­nej w 2024 z języ­ka pol­skie­go? Tego wszyst­kie­go dowiesz się z poniż­szych pro­po­zy­cji odpo­wie­dzi. Klik­nij wybra­ne pyta­nie z puli jaw­nej, aby zapo­znać się z wzor­co­wy­mi odpowiedziami!

Matura ustna 2024 – pytania dotyczące “Kordiana”:

  1. War­to­ści, dla któ­rych czło­wiek gotów jest poświę­cić życie. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Kor­dia­na Juliu­sza Sło­wac­kie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  2. Posta­wy zwąt­pie­nia i nudy. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Kor­dia­na Juliu­sza Sło­wac­kie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  3. Dro­ga roman­tycz­ne­go indy­wi­du­ali­sty do doj­rza­ło­ści. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Kor­dia­na Juliu­sza Sło­wac­kie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  4. Podróż w wymia­rze rze­czy­wi­stym i wewnętrz­nym. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Kor­dia­na Juliu­sza Sło­wac­kie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  5. Poszu­ki­wa­nie sen­su życia i osąd świa­ta przez boha­te­ra lite­rac­kie­go. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Kor­dia­na Juliu­sza Sło­wac­kie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  6. Win­kel­rie­dyzm jako roman­tycz­na idea poświę­ce­nia. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Kor­dia­na Juliu­sza Sło­wac­kie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.