OBYCZAJE

Jed­ność gro­ma­dy lipiec­kiej wspo­ma­ga­ją wspól­ne zwyczaje:

  1. obie­ra­nie kapu­sty — spo­ty­ka­nie się wie­czor­ne, by przy pra­cy roz­ma­wiać; w tomie “Jesień” miesz­kań­cy wsi spo­ty­ka­ją się u Bory­ny i obie­ra­ją kapustę; 

  2. Dzień Zadusz­ny — od rana sły­chać dzwo­ny, orga­ni­sta z synem zbie­ra pie­nią­dze na wspo­min­ki, jeśli kogoś nie stać na  modli­twę za nie­bosz­czy­ka — może ofia­ro­wać trzy jaj­ka. Ksiądz wyczy­tu­je imio­na zmar­łych, cała gro­ma­da się za nich modli, po połu­dniu odby­wa­ją się nie­szpo­ry, przy cmen­ta­rzu są becz­ki na dary — dla żebra­ków (wie­rzo­no, że to upio­ry naszych zmar­łych), Jam­bro­że­go, orga­ni­sty i księ­dza. Kuba kru­szy na nagro­bek chleb — to odwo­ła­nie do obrzę­du dziadów. 

  3. wese­le — wysy­ła­nie swa­tów do domu pan­ny mło­dej, by zachwa­la­li pana mło­de­go i usta­li­li warun­ki umo­wy ślub­nej, bie­le­nie wap­nem całe­go domu, obcię­cie war­ko­czy mło­dej mężat­ce — na znak nowe­go eta­pu w życiu, orszak pana mło­de­go zmie­rza­ją­cy do domu pan­ny mło­dej, bło­go­sła­wień­stwo rodzi­ców udzie­la­ne mło­dej parze; powi­ta­nie w domu wesel­nym mło­dych chle­bem i solą, pierw­szy taniec mło­dej pary (naj­pierw Jagna tań­czy z parob­ka­mi, póź­niej z Macie­jem), zbie­ra­nie pie­nię­dzy w warzą­chew, ocze­pi­ny — Jagna ma zało­żo­ny cze­piec (jest już bia­ło­gło­wą), prze­no­si­ny Jagny do domu Bory­ny, Mat­ka Jagny wno­si do domu sól, chleb i pęk świę­co­nych kło­sów, by zapew­ni­ły dosta­tek. Po przej­ściu przez próg kobie­ty rzu­ca­ją w stro­nę mło­dej mężat­ki wypru­te nit­ki, by odpę­dzić nieszczęście. 

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Produkt ze sklepu - Baba od polskiego opracowanie i streszczenie Władysław Stanisław Reymont - Chłopi
Pro­dukt ze skle­pu – Baba od pol­skie­go opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie Wła­dy­sław Sta­ni­sław Rey­mont – Chłopi

Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie czte­rech tomów „Chło­pów” Wła­dy­sła­wa Sta­ni­sła­wa Rey­mon­ta (czas akcji, język, moty­wy, kon­tek­sty, sym­bo­le) znaj­dziesz w moim skle­pie jedy­nie za 5 zł! To aż 30 stron!

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?