Tag: modernizm

Co wspólnego mają Jan Matejko, ksiądz Piotr Skarga i fotograf Adama Mickiewicza?

Seria powsta­ła z myślą o tych, któ­rzy mają pro­blem (np. wyni­ka­ją­cy z neu­ro­aty­po­wo­ści) z czy­ta­niem dzieł sztu­ki. Sko­rzy­sta­ją z niej tak­że pasjo­nu­ją­cy się histo­rią sztu­ki, bo poka­zu­ję, jak mogą wyko­rzy­stać swo­je zami­ło­wa­nie na matu­rze z języ­ka polskiego. 

Sztuka na maturze z polskiego: Matejko jest ważnym bohaterem „Wesela”!

Seria powsta­ła z myślą o tych, któ­rzy mają pro­blem (np. wyni­ka­ją­cy z neu­ro­aty­po­wo­ści) z czy­ta­niem dzieł sztu­ki. Sko­rzy­sta­ją z niej tak­że pasjo­nu­ją­cy się histo­rią sztu­ki, bo poka­zu­ję, jak mogą wyko­rzy­stać swo­je zami­ło­wa­nie na matu­rze z języ­ka polskiego. 

Władysław Stanisław Reymont — Chłopi — streszczenie i opracowanie

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i streszczenie.

Jakie obyczaje zostały ukazane w “Chłopach”?

Wypi­su­ję oby­cza­je z pierw­sze­go tomu “Jesień”.

Jakie są prawa gromady w „Chłopach”?

Wypi­sa­łam pra­wa miesz­kań­ców wsi Lipce. 

Jakie są grupy społeczne w „Chłopach”?

Podział na kla­sy wg posia­da­nej ziemi. 

Jakie konflikty zostały ukazane w „Chłopach”?

Wyja­śniam, czym są serwituty. 

Film w szkole: “Chłopi”

Jeśli nie powieść, to może film?

Joseph Conrad – Jądro ciemności

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie lektury. 

SUPERBABY: Klementyna z Tańskich Hoffmanowa

Kolej­na boha­ter­ka cyklu “Super­ba­by” i kan­dy­dat­ka na “Patron­kę”

Konkurs Młoda Polska: zdrowie psychiczne, wolontariat

dla kogo: 16 – 21 lat, jeśli: masz 16 – 21 lat,  dzia­łasz spo­łecz­nie, jesteś zaangażowany/zaangażowana lub sto­isz na cze­le akcji o cha­rak­te­rze spo­łecz­nym (np. strajk kli­ma­tycz­ny, pro­te­sty ulicz­ne, har­cer­stwo, ruch oazo­wy),  jesteś aktywistą/aktywistką,   inspi­ru­jesz i anga­żu­jesz rówieśników, ...

Stanisław Wyspiański — Wesele — streszczenie i opracowanie

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i streszczenie.

fałsz/ obłuda

LITERATURA  „Mistrz i Mał­go­rza­ta” Micha­ił Buł­ha­kow – seans czar­nej magii w teatrze Vari­étés uka­zu­je obłu­dę spo­łe­czeń­stwa kon­for­mi­stów, któ­rzy są zachłan­ni, a uda­ją boga­tych; to świat łapó­wek i dono­si­ciel­stwa; umiesz­cza­nia ludzi w zakła­dzie psy­chia­trycz­nym, by się ich...

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep