dla kogo: 16 – 21 lat, jeśli:

  • masz 16 – 21 lat, 
  • dzia­łasz spo­łecz­nie, jesteś zaangażowany/zaangażowana lub sto­isz na cze­le akcji o cha­rak­te­rze spo­łecz­nym (np. strajk kli­ma­tycz­ny, pro­te­sty ulicz­ne, har­cer­stwo, ruch oazowy), 
  • jesteś aktywistą/aktywistką,  
  • inspi­ru­jesz i anga­żu­jesz rówieśników, 
  • masz/chcesz mieć wpływ na rzeczywistość, 
  • chcesz roz­wi­jać kom­pe­ten­cje przywódcze, 
  • pocho­dzisz ze śred­niej lub małej miejscowości. 

do kie­dy:  07.03

  1. udział w spo­tka­niu otwie­ra­ją­cym pro­gram – onli­ne, 30 mar­ca 2022 
  2. udział w Aka­de­mii nowe­go przywództwa 

a) ABC lider­stwa – zjazd sta­cjo­nar­ny, 21 – 24 kwiet­nia 2022 

b) Róż­ni­ca, deba­ta, dia­log – cykl 4 szko­leń onli­ne (4 szko­le­nia x 4 godz.) – 6 maja, 13 maja, 3 czerw­ca, 10 czerwca

c) Nowe przy­wódz­two na nowe cza­sy – zjazd sta­cjo­nar­ny, 15 – 17 wrze­śnia 2022 

3. udział w men­to­rin­gu – cykl 2 spo­tkań po 1,5h onli­ne w sta­łych 5‑osobowych grupach 

Men­to­ring ma na celu prze­ka­zy­wa­nie uczest­ni­kom prak­tycz­nych umie­jęt­no­ści, wie­dzy i doświad­cze­nia przez lide­rów spo­łecz­nych i poli­tycz­nych dzia­ła­ją­cych na sce­nie publicz­nej. Uczest­ni­cy dosta­ną doj­rza­łe wspar­cie i inspi­ra­cje od lide­rów mło­dych, lecz o zna­czą­cych już osią­gnię­ciach i przy­go­to­wa­nych do wspie­ra­nia innych w rozwoju. 

4. przy­go­to­wa­nie i reali­za­cja debaty/sesji dia­lo­gu w zespo­le 23 oso­bo­wym (sta­cjo­nar­nie bądź onli­ne) – od maja do listo­pa­da 2022

Udział w pro­jek­cie jest bez­płat­ny – pokry­wa­my kosz­ty podró­ży, zakwa­te­ro­wa­nia i wyży­wie­nia pod­czas wyda­rzeń na żywo.