Już są zestawy pokazowe matury w nowej formule!

MATURA z języka polskiego — poziom podstawowy

1. czy­ta­nie ze zrozumieniem

- dwa teksty

- jed­no pyta­nie zamknięte

- 4 pyta­nia otwar­te, opisowe 

- notat­ka syn­te­ty­zu­ją­ca na 60 – 90 słów (trze­ba porów­nać oba teksty)

2. część test historycznoliteracki

- frag­men­ty róż­nych tek­stów kul­tu­ry z róż­nych epok 

- pod każ­dym tek­stem znaj­du­je się pyta­nie otwar­te wyma­ga­ją­ce usy­tu­owa­nia tek­stu wobec idei, któ­re są istot­ne w epo­ce; poja­wia­ją się też pyta­nia doty­czą­ce poety­ki tekstów. 

3. wypra­co­wa­nie:

- dwa pole­ce­nia, zda­ją­cy wybie­ra jed­no i pisze roz­praw­kę: trze­ba odwo­łać się do wybra­nej lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej (w arku­szu znaj­du­je się lista auto­rów i tek­stów), inne­go utwo­ru lite­rac­kie­go i wybra­nych kontekstów. 

- min. 300 słów 

MATURA z języka polskiego — poziom rozszerzony

- tyl­ko wypra­co­wa­nie — roz­praw­ka, jeden temat do wybo­ru z dwóch:

a) w pierw­szym odwo­łu­je­my się do wybra­nej lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej (w arku­szu znaj­du­je się lista lek­tur), utwo­rów lite­rac­kich z dwóch róż­nych epok i wybra­nych kontekstów;

b) w dru­gim odwo­łu­je­my się do poda­nej definicji/krótkiego frag­men­tu tek­stu, a następ­nie do wska­za­nej lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej, utwo­rów lite­rac­kich z dwóch róż­nych epok i wybra­nych konspektów;

- min. 500 słów

UWAGA! ZMIANY OD MARCA 2022:

OMÓWIENIE ARKUSZY POKAZOWYCH: