Cześć!

Jesteś tego­rocz­ną matu­rzyst­ką, zain­te­re­so­wa­ną nowy­mi tech­no­lo­gia­mi i pla­nu­ją­cą stu­dia w tej dzie­dzi­nie? A może stu­dent­ką stu­diów inży­nier­skich lub magi­ster­skich, zasta­na­wia­ją­cą się nad karie­rą zawo­do­wą w obsza­rze nowych technologii?

Chcesz zmie­nić sta­ty­sty­ki, według któ­rych udział kobiet w bran­ży infor­ma­tycz­nej wyno­si od kil­ku do mak­sy­mal­nie 15%? Prze­cież to kobie­ty sta­no­wią poło­wę użyt­kow­ni­ków współ­cze­snych zdo­by­czy ery cyfro­wej i według badań korzy­sta­ją z nich chęt­niej niż mężczyźni!

Jeśli tak, to z myślą o Tobie fir­ma INTEL i Fun­da­cja Edu­ka­cyj­na Per­spek­ty­wy – już po raz ósmy organizują

Pro­gram sty­pen­dial­no-men­to­rin­go­wy “Nowe Tech­no­lo­gie Dla Dziewczyn”.

 

APLIKUJ do 30 czerw­ca 2022

 
  • Sty­pen­dia INTEL-PERSPEKTYWY prze­zna­czo­ne są dla matu­rzy­stek 2022 – kan­dy­da­tek na wyż­sze uczel­nie tech­nicz­ne oraz stu­den­tek stu­diów inży­nier­skich i magi­ster­skich. Szcze­gól­nie gorą­co zachę­ca­my do udzia­łu w pro­gra­mie dziew­czy­ny z Ukra­iny, speł­nia­ją­ce warun­ki zawar­te w regu­la­mi­nie.
  • Pro­gram obej­mie wszyst­kie uczel­nie tech­nicz­ne w Pol­sce oraz trzy­na­ście pol­skich uni­wer­sy­te­tów (peł­na lista uczel­ni i wydzia­łów – tutaj)
  • Lau­re­at­ki pro­gra­mu otrzy­ma­ją sty­pen­dium w wyso­ko­ści 12 000 pln (brut­to), indy­wi­du­al­ne wspar­cie Men­tor­ki lub Men­to­ra – doświad­czo­ne­go eks­per­ta fir­my INTEL, a tak­że moż­li­wość odby­cia sta­żu w Intel Tech­no­lo­gy Poland sp. z o.o. w Gdań­sku, naj­więk­szym cen­trum R&D Intel w Europie.
 

Wię­cej infor­ma­cji na www​.sty​pen​dia​dla​dziew​czyn​.pl

Twórz z nami przy­szłość nowych technologii!