Kategoria: konkursy literackie

KONKURS – Miasto Książek – do wygrania 5000 zł za pomysł na promowanie korzystania z lokalnej biblioteki

????KONKURS????
DLA OSÓB UCZĄCYCH SIĘSZKOLE PONADPODSTAWOWEJ

????Zbierz­cie Dru­ży­nę i razem stwórz­cie plan dzia­łań i aktyw­no­ści pro­mo­cyj­nych, któ­re zachę­ca­ją do korzy­sta­nia z Waszej lokal­nej biblioteki. 

Napisz kolejnego Felixa! Konkurs literacki i... wydanie Twojego opowiadania (a ja w jury)

Tyl­ko do koń­ca wrze­śnia 2023 r. 

KONKURS POLONISTYCZNY – egzamin kuratoryjny, wymagania 2022/2023

Wyja­śnie­nie zasad kon­kur­su przedmiotowego

Popisz się talentem 2022 – konkurs literacki dla uczniów szkół podstawowych (także z Ukrainy!) / Літературний конкурс «Покажіть свій талант» для учнів початкових класів (також з України!)

Ruszy­ła 6. edy­cja kon­kur­su „Popisz się talen­tem” dla uczniów klas 1 – 8 szkół pod­sta­wo­wych. W ramach kon­kur­su nale­ży do 20 kwiet­nia napi­sać opo­wia­da­nie liczą­ce mak­sy­mal­nie 2800 zna­ków ze spa­cja­mi (ok. 500 słów)....

Stypendia INTEL-PERSPEKTYWY przeznaczone są dla maturzystek 2022

Sty­pen­dium od INTEL i Fun­da­cja Edu­ka­cyj­na Perspektywy

Konkurs: XX Ogólnopolskim Konkursie na Pracę z Literatury dla uczniów szkół ponadpodstawowych z klas I – III liceów i techników

dla kogo: dla uczniów szkół ponad­gim­na­zjal­nych do kie­dy: do 8 kwiet­nia włącz­nie, wysył­ka tyl­ko pocz­tą co trze­ba zro­bić: napi­sać wypra­co­wa­nie na jeden z poniż­szych tema­tów: 1. Odwiąż liny, opuść bez­piecz­ną przy­stań. Złap w żagle pomyślne...

Konkurs Młoda Polska: zdrowie psychiczne, wolontariat

dla kogo: 16 – 21 lat, jeśli: masz 16 – 21 lat,  dzia­łasz spo­łecz­nie, jesteś zaangażowany/zaangażowana lub sto­isz na cze­le akcji o cha­rak­te­rze spo­łecz­nym (np. strajk kli­ma­tycz­ny, pro­te­sty ulicz­ne, har­cer­stwo, ruch oazo­wy),  jesteś aktywistą/aktywistką,   inspi­ru­jesz i anga­żu­jesz rówieśników, ...

Konkurs: wygraj wyjazd na obóz klimatyczny do Austrii w dniach 22 – 29 maja 2022, organizowany przez „System change, not climate change!”

Kon­kurs o klimacie! 

Konkurs literacki: „Jak zdobyć nagrodę Nobla?”

dla kogo: oso­by uczniow­skie ze szkół pod­sta­wo­wych i ponad­pod­sta­wo­wych do kie­dy: pra­ce trze­ba wysłać do 23 mar­ca co trze­ba zro­bić: napi­sać baj­kę, esej, repor­taż, opo­wia­da­nie do 6 tysię­cy zna­ków temat: kli­mat oraz zmia­ny, wyzwa­nia i zagrożenia...

KONKURS: WAWERKOLAŻU

Dro­gi Uczniu! Dro­ga Uczen­ni­co!  Choć czę­sto o tym nie myśli­my, to żyjąc na co dzień – spa­ce­ru­jąc, cho­dząc do szko­ły i pra­cy, spo­ty­ka­jąc  się ze zna­jo­my­mi, jeste­śmy oto­cze­ni przez histo­rie z prze­szło­ści. Wszyst­ko, co widzi­my, ma w sobie śla­dy świa­ta,  którego...

Projekt o Norwidzie

Z oka­zji 200. rocz­ni­cy uro­dzin Cypria­na Kami­la Nor­wi­da Mini­ster­stwo Edu­ka­cji i Nauki, wspól­nie z Kan­ce­la­rią Pre­ze­sa Rady Mini­strów ogło­si­ło kon­kurs doty­czą­cy życia i twór­czo­ści wybit­ne­go pol­skie­go poety „Bo pięk­no na to jest, by zachwy­ca­ło… kreatywnie...

XXI Ogólnopolski Turniej Reportażu im. Wandy Dybalskiej

W poprzed­niej edy­cji moja uczen­ni­ca zosta­ła lau­re­at­ką, więc mam jesz­cze więk­szą chęć do pra­cy!  For­mu­larz: https://turniejreportau.cmail19.com/t/t‑l‑ctilkut-ykjruujtku‑d/ Regu­la­min: https://turniejreportau.cmail19.com/t/t‑l‑ctilkut-ykjruujtku‑i/ Repor­taż to my!Zapraszamy Pań­stwa uczniów do udzia­łu w XXI Ogól­no­pol­skim Tur­nie­ju Repor­ta­żu im. Wan­dy Dybal­skiej. Kon­kurs kierowany...

Olimpiada Wiedzy o Prawach Ucznia

Roz­po­czę­ły się zapi­sy szkół do II edy­cji Olim­pia­dy Wie­dzy o Pra­wach Ucznia. Zapi­sy trwa­ją do 11 paź­dzier­ni­ka 2021 r., a sam etap szkol­ny odbę­dzie się 2 dni póź­niej — 13.10.2021. Tego­rocz­na licz­ba part­ne­rów Olim­pia­dy jest rekordowa,...

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych 2023/2024

Regu­la­min i prze­bieg olim­pia­dy, tema­ty i har­mo­no­gram w 2023 r. 

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych

Regu­la­min i prze­bieg olim­pia­dy, tema­ty i har­mo­no­gram w 2022 r. 

Projekt społeczny Młodzi w Akcji +

Mło­dzi w Akcji +” to ogól­no­pol­ski pro­gram, któ­re­go celem jest zachę­ce­nie uczniów do podej­mo­wa­nia dzia­łań na rzecz swo­je­go naj­bliż­sze­go oto­cze­nia poprzez reali­za­cję pro­jek­tówspo­łecz­nych. Chce­my poka­zać, że mło­dzi ludzie jako peł­no­praw­ni oby­wa­te­le i oby­wa­tel­ki mogą...

#baczynskibezfiltra – konkurs fotograficzny!

Zapra­szam do udzia­łu w kon­kur­sie... fotograficznym!
Do wygra­nia lustrzan­ka i inne cen­ne nagrody. 

ROMANTYKON – konwent miłośników romantyzmu

Pierw­szy kon­went miło­śni­ków romantyzmu.
Kon­kur­sy na strój z epo­ki: postać lub bohater.
Gło­wą ope­ra­cji są Pary­skie Salo­ny Romantyków. 

do 30.04.2021 – IV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Bolesława Prusa

Uczest­ni­cyKon­kurs prze­zna­czo­ny jest dla mło­dzie­ży w wie­ku od 13 do 26 lat. OpisKaż­dy uczest­nik może prze­słać na kon­kurs jed­no opo­wia­da­nie o dowol­nej tema­ty­ce. Obję­tość pra­cy nie może prze­kra­czać 10 stron znor­ma­li­zo­wa­ne­go maszy­no­pi­su.  Opo­wia­da­nia nie mogą być...

XXIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O ludzką twarz człowieka”

kon­kurs lietracki

Tyrmandki 2020/2021 – jeden wiersz moralnego niepokoju

kon­kurs lietracki

Moja Europa Wolności” konkurs na esej o 1990 i strajkach

kon­kurs lietracki

I Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Wandy Dobaczewskiej „Na chwałę słońca” – 3 wiersze lub 3 strony prozy

kon­kurs lietracki

Życie codzienne w czasach koronawirusa – druga fala – pamiętnik

kon­kurs lietracki

XIV Konkurs Twórczości Miłosnej „Ja Cię kocham, a Ty pisz” im. Mariusza Kargula – liryka

kon­kurs lietracki

XV Konkurs Literacki o Nagrodę FanFila – liryka, epika, translacja, etiuda filmowa

kon­kurs lietracki

XI Ogólnopolski Konkurs Literacki „Tutaj jestem” – liryka i epika

kon­kurs lietracki

XXIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O ludzką twarz człowieka”

kon­kurs lietracki

KONKURSIV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Bolesława Prusa

kon­kurs lietracki

TEDxKIDS

wystąp na scenie

Podcasty w EmpikGo i konkurs z tej okazji

kody do EmpikGo

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep