Co? Pamięt­ni­ki pisa­ne od listo­pad 2020 – marzec 2021,.

Kon­kurs jest adre­so­wa­ny do osób peł­no­let­nich. Dopusz­czal­ne są pamięt­ni­ki pisa­ne przez oso­bę nie­peł­no­let­nią, któ­ra ukoń­czy 18 lat w 2020 roku z tym, że zgła­sza­ją­cym for­mal­nie mate­riał do kon­kur­su jest opie­kun praw­ny tej oso­by.
Dopusz­czal­ne są pamięt­ni­ki pisa­ne wspól­nie przez oso­bę peł­no­let­nią z inny­mi człon­ka­mi gospo­dar­stwa domo­we­go z tym, że zgła­sza­ją­cym for­mal­nie mate­riał do kon­kur­su jest zawsze oso­ba pełnoletnia. 

 Rusza dru­ga edy­cja kon­kur­su pamięt­ni­kar­skie­go „Życie codzien­ne w cza­sach koro­na­wi­ru­sa”. Pierw­sza edy­cja cie­szy­ła się ogrom­nym zain­te­re­so­wa­niem. Wpły­nę­ło 448 pamięt­ni­ków z całej Pol­ski. Ich treść odzwier­cie­dla­ła prze­ży­cia poje­dyn­czych osób i całych rodzin – szok i oswa­ja­nie pan­de­mii. Pamięt­ni­ki pisa­ne przez ludzi w róż­nym wie­ku, przed­sta­wi­cie­li róż­nych zawo­dów, miesz­ka­ją­cych w róż­nych miej­scach Pol­ski poka­za­ły zróż­ni­co­wa­nie w recep­cji zagro­że­nia i ogra­ni­czeń spo­wo­do­wa­nych koro­na­wi­ru­sem. War­to wspo­mnieć, że dla wie­lu piszą­cych osób pan­de­micz­ny pamięt­nik stał się pomo­cą w oswa­ja­niu izo­la­cji i peł­nił funk­cje tera­peu­tycz­ne.
Jury nagro­dzi­ło 8 prac, a wybór był zada­niem nie­zwy­kle trud­nym, gdyż dotar­ło do nas mnó­stwo świet­nych pamiętników”

do kie­dy? 31 III 2021

stro­na kon­kur­su: https://​ssl​-kole​gia​.sgh​.waw​.pl/​p​l​/​K​E​S​/​s​t​r​u​k​t​u​r​a​/​I​G​S​-​K​E​S​/​S​t​r​o​n​y​/​p​a​m​i​e​t​n​i​k​i​.​a​spx

nagro­dy: do 5 000 zł