co? trzy wiersze

 Wycho­dząc z opty­mi­stycz­ne­go zało­że­nia, iż w każ­dym z nas drze­mie odro­bi­na Casa­no­vy, a w każ­dej z nas prze­my­ka, cho­ciaż cień Julii, Kra­sno­staw­ski Dom Kul­tu­ry ogła­sza czter­na­stą edy­cję Kon­kur­su Twór­czo­ści Miło­snej „Ja Cię kocham, a Ty pisz!” im. Mariu­sza Kargula.

Do kon­kur­su może przy­stą­pić każ­dy, kto chce w ten spo­sób dać upust swym sza­łom miło­snym i pory­wom twór­czym. Nie liczą się wiek, staż, doświad­cze­nie. Wier­sze muszą być ory­gi­nal­ne, dyk­to­wa­ne ser­cem, a nie chę­cią zysku”.

do: 25 I 2021

stro­na: https://​www​.face​bo​ok​.com/​K​r​a​s​n​o​s​t​a​w​s​k​i​D​o​m​K​u​l​t​u​r​y​/​p​o​s​t​s​/​3​5​0​4​2​3​7​6​3​6​3​1​9​295

nagro­dy: do 1800 zł