Pra­ce moż­na zgła­szać w kil­ku kategoriach:

•Kon­kurs poetyc­ki – każ­dy uczest­nik może prze­słać pięć wier­szy o dowol­nej tematyce.

• Kon­kurs pro­za­tor­ski obej­mu­je małe for­my lite­rac­kie o obję­to­ści nie­prze­kra­cza­ją­cej łącz­nie 16 stron znor­ma­li­zo­wa­ne­go maszynopisu.

• Kon­kurs trans­la­tor­ski doty­czy prze­kła­du wier­sza Adrien­ne Rich XIII (Dedi­ca­tions) z tomu An Atlas of the Dif­fi­cult World: Poems, 1988 – 1991 (1991) z języ­ka angiel­skie­go na język pol­ski. Info: tutaj.

• Kon­kurs na etiu­dę fil­mo­wą swo­bod­nie nawią­zu­ją­cą do utwo­ru lite­rac­kie­go. Film powi­nien trwać od 2 – 5 minut. Info: tutaj.

Stro­na kon­kur­su: https://​polo​ni​sty​ka​.amu​.edu​.pl/​d​l​a​-​k​a​n​d​y​d​a​t​a​/​d​o​d​a​t​k​o​w​e​-​i​n​f​o​r​m​a​c​j​e​/​k​o​n​k​u​r​s​-​l​i​t​e​r​a​c​k​i​-​o​-​n​a​g​r​o​d​-​f​a​n​-​f​ila

Nagro­dy do 1200 zł

czas: do 1 III 2021 r.