Na kon­kurs moż­na prze­sy­łać:
a) wier­sze (mini­mum 1 arkusz wydaw­ni­czy – 700 wer­sów),
b) pro­zę (mini­mum 2 arku­sze wydaw­ni­cze – 44 stro­ny znor­ma­li­zo­wa­ne­go maszynopisu)

Do koń­ca kwiet­nia 2021 r. cze­ka­my na pra­ce lite­rac­kie pisa­rzy i poetów ama­to­rów z całej Polski.

Jak co roku, kon­kurs kie­ro­wa­ny jest do osób ama­tor­sko piszą­cych pro­zę i poezję. Nagro­dę w kon­kur­sie sta­no­wi wyda­nie w posta­ci książ­ko­wej pra­cy wybra­nej przez komi­sję spo­śród wszyst­kich nade­sła­nych zgło­szeń. Swo­je pra­ce moż­na przy­sy­łać do 30 kwiet­nia 2020 r. Ogło­sze­nie wyni­ków i prze­ka­za­nie nagro­dy nastą­pi po zakoń­cze­niu Kon­kur­su, zgod­nie z Regu­la­mi­nem. Komi­sja w wybo­rze pra­cy będzie kie­ro­wać się pomy­sło­wo­ścią oraz kre­atyw­no­ścią, a dodat­ko­wym atu­tem będą zawar­te w utwo­rach akcen­ty zwią­za­ne z woje­wódz­twem podlaskim.

Niech inspi­ra­cją będą sło­wa Micha­ła Zabłoc­kie­go:
Tutaj jestem, gdzie byłem,Gdzie się urodziłem,Tu się wycho­wa­łe­mI tutaj zostałem.Mogłem jechać, wyje­cha­ćI stąd się oddalić,Ale jed­nak zosta­łemZ tymi, co zosta­li (…)’.

stro­na kon­kur­su: https://​pik​po​dla​skie​.pl/​e​v​e​n​t​/​t​u​t​a​j​-​j​e​s​t​e​m​-​k​o​n​k​u​r​s​-​l​i​t​e​r​a​c​ki/

nagro­da: wyda­nie 250 egzemplarzy

czas: do 30 IV 2021