Kon­kurs jest roz­gry­wa­ny w dwóch kate­go­riach: poetyc­kiej i pro­za­tor­skiej.  W kate­go­rii poetyc­kiej moż­na zgło­sić trzy wier­sze, w pro­za­tor­skiej – tekst o obję­to­ści do 3 stron.

Kon­kurs ma na celu upa­mięt­nie­nie twór­czo­ści  Wan­dy Doba­czew­skiej [właśc. Wan­dy Nie­dział­kow­skiej-Doba­czew­skiej, ur. 24 sierp­nia 1892, zm. 23 listo­pa­da 1980], pol­skiej pisar­ki, poet­ki, publi­cyst­ki, autor­ki sztuk dla teatrów kukieł­ko­wych oraz ani­ma­tor­ki kultury.

W roku 2020 mija set­na rocz­ni­ca od debiu­tu lite­rac­kie­go Wan­dy Doba­czew­skiej (z domu Nie­dział­kow­skiej), któ­ra swo­ją dro­gę lite­rac­ką roz­po­czę­ła od wyda­nia tomi­ku poetyc­kie­go „Na chwa­łę słoń­ca” w 1920 roku w Wiel­ko­pol­skiej Księ­gar­ni Nakła­do­wej w Poznaniu”.

stro­na kon­kur­su: https://biblioteka.bydgoszcz.pl/wydarzenia/i‑ogolnopolski-konkurs-literacki-im-wandy-dobaczewskiej-na-chwale-slonca/

do kie­dy: 30 III 2021

nagro­dy: “pie­nięż­ne i rze­czo­we” – czy­li bez konkretów