co? esej o pro­te­stach i latach 1990. Obję­tość tek­stu: od 3500 do 8000 zna­ków, ze spacjami.

Histo­ria kra­jów sąsia­du­ją­cych ze sobą, jak Pol­ska, Niem­cy oraz Cze­chy, jest peł­na wspól­nych wyda­rzeń poli­tycz­nych oraz dąże­nia do demo­kra­cji i wol­no­ści. Na temat prze­wod­ni nasze­go kon­kur­su wybra­li­śmy rok 1990 w każ­dym z tych trzech państw: Co poru­sza­ło ludzi w tam­tym cza­sie, jakie mie­li powo­dy, by wycho­dzić na uli­cę i wal­czyć o swo­je pra­wa? Jak patrzy­my z dzi­siej­szej per­spek­ty­wy na tam­te wyda­rze­nia? Jaką rolę odgry­wa­ły one w dro­dze do Euro­py, w któ­rej dzi­siaj żyjemy? 

Tymi pyta­nia­mi chce­my Was, mło­dą gene­ra­cję oby­wa­te­li od 16 do 29 lat, trzech sąsia­du­ją­cych ze sobą państw: Pol­ski, Nie­miec oraz Czech, zachę­cić, aby­ście prze­ana­li­zo­wa­li poli­tycz­ne, spo­łecz­ne oraz kul­tu­ro­we prze­ło­my roku 1990, a następ­nie przy­pi­sa­li im wła­ści­wą rolę w kon­tek­ście Euro­py. Naszym celem jest nawią­za­nie dia­lo­gu pomię­dzy oby­wa­te­la­mi tych trzech kra­jów na temat dro­gi do wol­no­ści i demo­kra­cji w Euro­pie. Dia­lo­gu o prze­szło­ści, wspól­nych war­to­ściach i wspól­nej przy­szło­ści. Dia­lo­gu o naszej Euro­pie Wolności”.

do kie­dy: 12 IV 2021

stro­na kon­kur­su: https://​www​.moja​-euro​pa​-wol​no​sci​.pl/

nagro­dy: Do 500 euro