Co? jeden utwór poetyc­ki – wiersz moral­ne­go nie­po­ko­ju, mak­sy­mal­nie A4

Tyr­mand­ki to ogól­no­pol­ski kon­kurs lite­rac­ki mają­cy na celu uho­no­ro­wa­nie pamię­ci Patro­na Roku 2020 roku – Leopol­da Tyr­man­da. Celem głów­nym kon­kur­su jest wyda­nie anto­lo­gii pokon­kur­so­wej pt. “Pió­rem Lau­re­ata, czy­li Tyr­man­dek wiel­kie pod­su­mo­wa­nie”. Jest to ukłon w stro­nę ama­to­rów sztu­ki pisa­nia, zachę­ta do dal­szej pra­cy twór­czej, a w efek­cie – wyjąt­ko­wa publi­ka­cja ku pamię­ci Leopol­da Tyrmanda”.

do kie­dy: 30 III 2021

stro­na kon­kur­su: https://​www​.coek​stu​dio​.pl/​k​o​n​k​u​r​s​y​/​o​g​l​a​s​z​a​m​y​-​t​y​r​m​a​n​d​k​i​-​c​a​l​o​r​o​c​z​n​y​-​k​o​n​k​u​r​s​-​l​i​t​e​r​a​cki

nagro­dy: do 500zł na książ­ki. Jury wybie­rze 33 wier­sze, któ­re zosta­ną opu­bli­ko­wa­ne w książ­ce „Pió­rem Lau­re­ata, czy­li Tyr­man­dek Wiel­kie pod­su­mo­wa­nie”. Książ­ka zosta­nie wysła­na do Biblio­te­ki Naro­do­wej w War­sza­wie, Biblio­te­ki Jagiel­loń­skiej w Kra­ko­wie i 10 biblio­tek oraz czy­tel­ni cie­cha­now­skich. Otrzy­ma­ją ją rów­nież lau­re­aci i juro­rzy konkursu.