Dla wszyst­kich, któ­rzy w 2021 roku (koro­na­cyj­nym!)? będą zda­wać egza­min ósmoklasisty_ki? lub matu­rę? przy­go­to­wa­łam pla­ne­ry ?z roz­kła­dem mate­ria­łów z podzia­łem na tygo­dnie i mie­sią­ce – od stycz­nia do koń­ca maja. To meto­da regu­lar­nych i małych kro­ków??, dzię­ki niej uda się zmi­ni­ma­li­zo­wać lęk przed­eg­za­mi­na­cyj­ny, będzie­cie mieć pew­ność, że wszyst­ko zosta­ło powtó­rzo­ne, a przy oka­zji nie zgi­nie­cie pod ster­tą mate­ria­łów. ?‍♀️ Jeże­li podej­mie­cie się wyzwa­nia? – może­cie liczyć na moje wspar­cie (cho­ciaż­by na dedy­ko­wa­nych wam gru­pach na fb). Pla­ner jest wyni­kiem ?mojej wie­dzy?, zna­jo­mo­ści egza­mi­nów, pra­cy jako egza­mi­na­tor­ka, a tak­że śle­dze­nia na bie­żą­co wszel­kich zmian w pro­ce­sach edu­ka­cyj­nych.? Jeże­li chce­cie sko­rzy­stać z mojej pra­cy, zapra­szam do zaku­pu. Koszt to jedy­nie 23,99 zł*.

Pla­ner 2021:

?jest goto­wym roz­kła­dem mate­ria­łów na tygo­dnie i mie­sią­ce, któ­re pozo­sta­ły do egzaminu

?to meto­da małych kro­ków do osią­gnię­cia wiel­kie­go celu

?mini­ma­li­zu­je lęk zwią­za­ny z nie­pew­no­ścią cze­go jesz­cze trze­ba się nauczyć

?zawie­ra wszyst­ko to, co jest nie­zbęd­ne do zda­nia egza­mi­nu z języ­ka pol­skie­go, bez nad­mia­ru tre­ści, bez zasy­py­wa­nia informacjami

?możesz go wydru­ko­wać i powie­sić w widocz­nym miejscu

?mate­ria­ły do nauki znaj­dziesz na mojej stro­nie: www​.baba​od​pol​skie​go​.pl – cze­goś bra­ku­je? Napiszę!

?słu­żę ci pomo­cą edu­ka­cyj­ną na gru­pie dedy­ko­wa­nej dla two­ich rówieśników

? możesz w nim skre­ślać to, co już umiesz

Powo­dze­nia!

pla­ner

Sko­rzy­stasz?

jak wyglą­da planer?

Możesz kupić w skle­pie, za pośred­nic­twem Face­bo­oka, tra­dy­cyj­nym prze­le­wem lub przez Pay­Pal. Napisz: babaodpolskiego@gmail.com.

PAYPAL:

[wpe­don id=10470]