Rok 2020 to czas pan­de­mii. [...] W tej nie­ła­twej, dra­pież­nej, nie­zna­nej dotych­czas sce­ne­rii, poszu­ku­je­my nadziei, świa­teł­ka w tune­lu. Tę nadzie­ję na prze­strze­ni wie­ków jak­że czę­sto przy­no­si­ła poezja. Dla­te­go pro­po­nu­je­my poetom – i tym posia­da­ją­cym już okre­ślo­ny doro­bek twór­czy, i tym począt­ku­ją­cym – aby prze­mó­wi­li do świa­ta i do nas, aby spró­bo­wa­li poka­zać nam sens tego wszyst­kie­go, co dzie­je się na naszych oczach, aby w swo­ich wier­szach stwo­rzy­li dla nas azyl, dali chwi­lę odpo­czyn­ku, zapo­mnie­nia. Oby pomo­gli nam uwie­rzyć, że z tego zła może naro­dzić się dobro, że owo­cem tych zma­gań może być lep­szy, bar­dziej wraż­li­wy czło­wiek. Prze­cież poezja to kawa­łek jak­by inne­go świa­ta dzie­ją­cy się w naszym świecie.

Warun­kiem udzia­łu w kon­kur­sie jest nade­sła­nie zesta­wu czte­rech wier­szy. Utwo­ry nie mogą być wcze­śniej publi­ko­wa­ne dru­kiem ani zgła­sza­ne do innych konkursów.

stro­na kon­kur­su: http://​wac​bu​ry​la​.plio​.pl/​a​r​t​i​c​l​e​/​k​o​m​u​n​i​k​a​t​-​o​-​x​x​i​v​-​o​g​o​l​n​o​p​o​l​s​k​i​m​-​k​o​n​k​u​r​s​i​e​-​p​o​e​t​y​c​k​i​m​-​1​4​9​.​h​tml

nagro­dy: do 1000zł

ter­min nad­sy­ła­nia: 30 V 2021 r.