Od 4.01 do 10.01 moż­na wysy­łać zgło­sze­nia do udzia­łu w TEDxKIDS. Robisz coś wyjąt­ko­we­go? Masz coś świa­tu do powie­dze­nia i jesteś w wie­ku 8 – 18 lat? Nie czekaj 🙂

For­mu­larz zgło­sze­nio­wy: https://​docs​.google​.com/​f​o​r​m​s​/​d​/​e​/​1​F​A​I​p​Q​L​S​c​s​L​-​d​Y​X​Y​Y​b​X​j​k​z​0​o​4​v​y​l​m​Q​J​r​w​g​l​Y​x​M​m​a​d​z​i​o​N​s​b​M​a​V​L​k​a​5​2​A​/​v​i​e​w​f​orm

Infor­ma­cje: https://​tedxkids​.pl/​z​o​s​t​a​n​-​m​o​w​c​a​/​?​f​b​c​l​i​d​=​I​w​A​R​1​h​q​4​8​O​F​y​9​F​N​X​S​X​l​q​5​D​5​A​g​s​P​X​q​w​n​H​F​j​f​h​R​-​e​B​t​V​c​q​q​l​E​T​v​p​_​J​2​g​X​y​L​o​vlk

gra­fi­ka ze stro­ny organizatora