Stro­na kon­kur­su: https://​mie​siecz​nik​-wobec​.pl/​2​0​2​0​/​i​v​-​e​d​y​c​j​a​-​k​o​n​k​u​r​s​u​-​l​i​t​e​r​a​c​k​i​e​g​o​-​i​m​-​b​o​l​e​s​l​a​w​a​-​p​r​u​sa/

Kon­kurs na opo­wia­da­nie o dowol­nej tema­ty­ce, nie­pu­bli­ko­wa­ne wcze­śniej. Oso­by bio­rą­ce udział w kon­kur­sie muszą mieć od 13 do 26 lat. 

Głów­na nagro­da to 3 tys. zł. 

Czas na zgło­sze­nia upły­wa 30 kwietnia. 

Orga­ni­za­to­ra­mi kon­kur­su są Zwią­zek Lite­ra­tów Pol­skich o. Gdańsk oraz Fun­da­cja Kul­tu­ry WOBEC.

Pra­ce nale­ży prze­sy­łać mailem (szcze­gó­ły w regu­la­mi­nie): https://​mie​siecz​nik​-wobec​.pl/​2​0​2​0​/​i​v​-​e​d​y​c​j​a​-​k​o​n​k​u​r​s​u​-​l​i​t​e​r​a​c​k​i​e​g​o​-​i​m​-​b​o​l​e​s​l​a​w​a​-​p​r​u​sa/

jak pisać opo­wia­da­nie: http://​baba​od​pol​skie​go​.pl/​2​0​2​0​/​0​2​/​0​8​/​o​p​o​w​i​a​d​a​n​ie/