Kocha­ni! Od nowe­go roku moje pod­ca­sty są już dostęp­ne w abo­na­men­cie Empik Go.

Z tej oka­zji ogła­szam dwie informacje:

- patro­ni, któ­rzy zechcą mnie wspo­móc w stycz­niu na kwo­tę 50 zł, otrzy­ma­ją dar­mo­wy mie­sięcz­ny dostęp do zaso­bów audio­bo­oków i ebo­oków Empik­Go. Kod będzie do wyko­rzy­sta­nia do 30 czerw­ca br. 

- kon­kurs na nowe memy z „Lal­ką” ????????????

Kon­kurs trwa do 14 stycz­nia. Pra­ce moż­na pod­sy­łać (koniecz­nie z podpisem/nickiem, kto jest ich auto­rem) na mail: babaodpolskiego@gmail.com. Memy będę umiesz­czać w fol­de­rze na stro­nie Fb @babaodpolskiego, gło­so­wa­nie w posta­ci polu­bień. Zastrze­gam sobie pra­wo do udo­stęp­nia­nia ich wraz z poda­niem twór­ców w ramach cyklu #ponie­dzia­lek­zlal­ką. Do roz­da­nia trzy kody na dar­mo­we korzy­sta­nie przez mie­siąc z tre­ści Empik­Go – audio­bo­oki i ebo­oki – do wyko­rzy­sta­nia do 30 czerwca. 

#pod­cast #baba­od­pol­skie­go #język­pol­ski #lek­cje #egza­mi­ny #empik­go #audio #pod­ca­stli­fe #matu­ra #lek­cje­na­ży­wo #baba­od­pol­skie­go­lek­cje­na­ży­wo

????‍♀️ Jeżeli chcesz mnie wesprzeć w popularyzacji wiedzy o języku i literaturze polskiej — możesz objąć moje działania patronatem: https://patronite.pl/babaodpolskiego/ (grosik daj babie, sakiewką potrząśnij ????)