Już nie­dłu­go będę wyska­ki­wa­ła nawet z lodów­ki. Przed świę­ta­mi uda­ło mi się nawią­zać współ­pra­cę z Empik Go, tam tra­fią moje pod­ca­sty ze świet­ną okład­ką od Adrian­ny Gło­wac­kiej; a tak­że z Hype Me, gdzie moż­na zamó­wić życze­nia live lub odpo­wiedź na nur­tu­ją­ce pyta­nia języ­ko­we czy lite­rac­kie, a kosz­ty zosta­ną prze­ka­za­ne na fun­da­cje pro­zwie­rzę­ce. Jed­no­cze­śnie roz­wi­jam Insta­gram, mam nadzie­ję dotrzeć do młod­szych bywal­ców mojej stro­ny; pro­wa­dzę dwie gru­py edu­ka­cyj­ne z pomo­ca­mi nauko­wy­mi dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych i ponad­pod­sta­wo­wych; sta­ram się nad­ra­biać wpi­sy na stro­nie www, cią­gle nagry­wam pod­ca­sty; pro­wa­dzę lek­cje i przy­go­to­wu­ję dwa wyda­rze­nia dla tych, któ­rzy pla­nu­ją zda­wać egza­mi­ny w 2021 r.

 A! Zosta­łam tak­że opie­kun­ką trzech ini­cja­tyw spo­łecz­nych. Nie­dłu­go wię­cej o nich napi­szę, tym­cza­sem pod­sy­łam jeden link do wszyst­kich aktyw­no­ści: https://​linktr​.ee/​B​a​b​a​o​d​p​o​l​s​k​i​ego

PS Nie mam już doby na nowych uczniów, ale w trak­cie ferii zapra­szam na poje­dyn­cze kon­sul­ta­cje. Zapi­sy odby­wa­ją się tutaj: https://​www​.vyte​.in/​b​a​b​a​o​d​p​o​l​s​k​i​e​g​o​/​k​o​r​e​p​e​t​y​cje Cen­nik znaj­du­je się na stro­nie www.