Szy­ku­je dwa spo­tka­nia przed­eg­za­mi­na­cyj­ne dla osób uczą­cych się w szko­łach pod­sta­wo­wych i ponad­pod­sta­wo­wych (na żyw­ca, ale przed kame­rą). Zapra­szam zain­te­re­so­wa­nych, będę prze­sta­wia­ła autor­skie pro­gra­my pisa­nia tek­stów (testo­wa­ne na ludziach), powiem jak pla­no­wać pra­cę, co trze­ba wie­dzieć, koń­cząc dany etap edu­ka­cji i odpo­wiem na wszel­kie pyta­nia. 50% docho­du zasi­li kon­ta dwóch grup akty­wi­stów: @inicjatywa.lorax i @inicjatywa_blisko.

Będę wdzięcz­na za roze­sła­nie wie­ści do zainteresowanych.

Szcze­gó­ły na Face­bo­oku – @babaodpolskiego

Wyda­rze­nie o egza­mi­nie koń­czą­cym szko­łę pod­sta­wo­wą: https://​fb​.me/​e​/​3​O​g​5​s​9​0lP

Wyda­rze­nie o egza­mi­nie koń­czą­cym szko­łę ponad­pod­sta­wo­wą: https://​fb​.me/​e​/​R​6​d​Y​5​mGy

Udział do koń­ca mie­sią­ca to koszt ok. 30 zł.

Co trze­ba wiedzieć?

Nale­ży mieć kon­to na Face­bo­oku, wejść w wyda­rze­nie i je opła­cić (tak, tak na stro­nie Face­bo­oka) i być goto­wym 9 lub 10 stycz­nia o godz. 17. Odpa­li się live dla tych, któ­rzy opła­ci­li wyda­rze­nie. Oczy­wi­ście moż­na wcze­śniej wpi­sy­wać w komen­ta­rzach do wyda­rze­nia pyta­nia albo przed­sta­wić je na żywo. Mamy nie­ogra­ni­czo­ny czas, ale podej­rze­wam, że skoń­czy­my po 2 – 3 godzi­nach — wszyst­ko zale­ży od Państwa.