TEMAT: W two­jej szko­le uka­zu­je się walen­tyn­ko­wy numer gazet­ki szkol­nej Napisz arty­kuł pod tytu­łem: Czy miłość może coś zmie­nić w życiu czło­wie­ka?  Odwo­łaj się do wybra­nej lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej, a tak­że do innych przy­kła­dów z lite­ra­tu­ry i/lub fil­mu. Two­ja pra­ca powin­na liczyć co naj­mniej 200 słów. 

TYTUŁ (ma przy­cią­gać uwa­gę, prze­ro­bio­ny zwią­zek fra­ze­olo­gicz­ny, gra słów, fra­ze­olo­gizm, cytat z piosenki)

LEAD (pogru­bio­na czcion­ka, kil­ka zdań zajaw­ki, o poru­sza­nym tema­cie, może to być frag­ment artykułu) 

WSTĘP Zary­so­wa­nie tema­ty; jeśli ma być for­ma listu/przemówienia, to zwra­caj się do czy­tel­ni­ków); jeśli roz­praw­ka to po pro­stu zacznij roz­wa­ża­nia na poda­ny temat i zakończ je tezą. W arty­ku­le masz swo­bod­niej­szą for­mę niż w roz­praw­ce, ale nie prze­sa­dzaj z tym — to jest gazet­ka szko­ła, więc będzie czy­ta­na przez gro­no uczniow­skie i nauczycielskie. 

ARGUMENTY oma­wiasz temat, poda­jesz przy­kła­dy z życia (waż­ne) i argu­men­tu­jesz je też tek­stem kul­tu­ry (min. jed­na lek­tu­ra obo­wiąz­ko­wa) – tak zrób trzy razy!

ZAKOŃCZENIE Pod­su­mo­wa­nie całej wypo­wie­dzi, przy­po­mi­nasz tezę; użyj pytań reto­rycz­nych; jakiejś gry słów, może być zabaw­nie, pocie­sza­ją­co, może to być fra­ze­olo­gizm, cytat z piosenki. 

UWAGI:

TYTUŁLEAD możesz dopi­sać na koń­cu (na egza­mi­nie ich nie wymagają)

Jak masz blo­ka­dę, to pisz jak roz­praw­kę i póź­niej dodaj tro­chę swo­je­go punk­tu widzenia.

Argu­men­ty, wstęp i zakoń­cze­nie wydzie­laj akapitami. 

Prze­czy­taj swo­ją pra­cę, usuń powtó­rze­nia, sprawdź błędy. 

Jeżeli chcesz mnie wesprzeć w popularyzacji wiedzy o języku i literaturze polskiej — możesz zostać moim patronem/moją patronką: https://patronite.pl/babaodpolskiego/ - grosik daj babie, sakiewką potrząśnij. ;)