Tag: podcast

TWINKL umieścił mój podcast w zestawieniu najlepszych podcastów i blogów edukacyjnych

Poznaj­cie pozo­sta­łe blo­gi i podcasty!

ZAKRES USŁUG – BABA OD POLSKIEGO

Potrze­bu­jesz wspar­cia? Skon­tak­tuj się z nami. Baba od pol­skie­go to miej­sce sojusznicze.

ALE JAZZ! PODCAST – Nowy odcinek: ELEKTRYCZNE GITARY

Week­end się skoń­czył, więc by pomóc ci w powro­cie do pracy/szkoły – nasz kolej­ny nie­śmiesz­ny odci­nek pod­ca­stu, któ­ry miał być zabawny.

Na Halloween niespodzianka: nowy podcast, na dodatek nieśmieszny – Ale Jazz! Podcast

Ale Jazz! Podcast

Techno Polo podcast: Wojna, demokracja i kartkówki na Zoomie

Mia­łam oka­zję wypo­wie­dzieć się o cyfro­wych roz­wią­za­niach w edukacji.

Leżakowanie Podcast: Obgadujemy system, innych nauczycieli i osoby uczniowskie

Mia­łam oka­zję poroz­ma­wiać z Moni­ką Adam­ską w pod­ca­ście Leża­ko­wa­nie, zaini­cjo­wa­nym i pro­wa­dzo­nym przez stu­den­tów Col­le­gium Civi­tas. Zapra­szam do posłu­cha­nia naszej roz­mo­wy: https://​open​.spo​ti​fy​.com/​e​p​i​s​o​d​e​/​1​A​S​5​8​T​l​h​C​Q​O​B​R​O​M​m​F​6​5​E​l​1​?​s​i​=​j​G​A​s​h​c​4​m​R​p​G​8​m​P​x​p​v​t​J​3​u​w​&​d​l​_​b​r​a​n​c​h=1 Opis odcin­ka: „Zaczy­na­my, bez cere­gie­li, od obga­da­nia osób uczniow­skich i sys­te­mu edu­ka­cji. Gości­nią odcinka...

Podcast “Wesele” Wyspiańskiego

Wszyst­kich pod­ca­stów (lek­cji) moż­na już słu­chać na YouTube. 

Podcasty w EmpikGo i konkurs z tej okazji

kody do EmpikGo

Co robię i gdzie mnie znaleźć?

Czy za mną nadążysz?