Już jest! Z oka­zji 1 wrze­śnia poja­wił się pod­cast Pau­li­ny „Kobie­ty i ADHD” @kobiety_i_adhd ze mną, ale to nie o mnie w nim mowa, a o uldze dia­gno­zy ADHD. Wkle­jam zajaw­kę pod­ca­stu i opis odcin­ka: „Przy­cho­dzi baba do leka­rza a lekarz też baba. 👩🏼‍⚕️👩‍🏫 I mówi jej “Gra­tu­la­cje, to AD⚡️HD” Tak w skró­cie moż­na opi­sać odci­nek z Baba od pol­skie­go, czy­li Ane­tą Kory­ciń­ską.📚✒️🖇 A nie w skró­cie: Ane­ta jest polo­nist­ką-influ­en­cer­ką, zachę­ca­ją­cą tysią­ce swo­ich fanów do czu­łe­go i reflek­syj­ne­go czy­ta­nia wszyst­kich ksią­żek, nie tyl­ko Lal­ki 🙂 Przy­bli­ża lek­tu­ry szkol­ne, obja­śnia zasa­dy pisa­nia roz­pra­wek matu­ral­nych, nagła­śnia co pisz­czy w edu­ka­cyj­nej tra­wie. A wszyst­ko to w pro­sty, zabaw­ny i chwy­tli­wy spo­sób. Aha, no i ma ADHD”. Zapra­szam do wysłu­cha­nia na Spotify 🙂