Prze­glą­dam z Wami cały pod­ręcz­nik do histo­rii i teraź­niej­szo­ści, czy­li nowe­go przed­mio­tu, któ­ry debiu­tu­je już jutro w pol­skich szko­łach ponad­pod­sta­wo­wych. Nie moż­na mu odmó­wić dobre­go wyda­nia, a tak­że wie­lu ogól­nych zdań, z któ­ry­mi nie spo­sób się nie zgo­dzić. Nie­ste­ty to wszyst­ko jest nie­ustan­nie mie­sza­ne z sączą­cym się jadem wobec tych, któ­rzy nie są Pola­ka­mi-kato­li­ka­mi, któ­rzy mówią o cie­le­sno­ści, anty­kon­cep­cji, rewo­lu­cji, inklu­zyw­ność i nie two­rzą „nor­mal­nej” rodzi­ny. Obe­rwa­ła nawet Jane Fon­da. Wie­le tu opi­nii, pry­wat­nych poglą­dów i stru­mie­nia świa­do­mo­ści prof. Rosz­kow­skie­go, cho­ciaż czy­ta się bar­dzo lekko.
Sami posłu­chaj­cie, a za pod­ręcz­nik dzię­ku­ję #szko­ła­be­zbz­dur

Link do wideo: https://​www​.insta​gram​.com/​t​v​/​C​h​7​x​b​Y​s​r​7​_​M​/​?​i​g​s​h​i​d​=​Y​m​M​y​M​T​A​2​M2Y=

Chce­my szko­ły bez bzdur! Popra­wia­my stro­nę o in vitro w pod­ręcz­ni­ku do HiT – wybor​cza​.pl