CKE opu­bli­ko­wa­ło dzi­siaj pyta­nia z puli jaw­nej na matu­rę w nowej for­mu­le w roku 2024.
Mam dobre wieści:
– pytań jest rap­tem 163
– to pyta­nia tyl­ko do 40 lektur
– część pytań powta­rza się, a ja opra­co­wa­łam już wie­le z 2023 r.
Kolej­na dobra wia­do­mość jest taka, że zaczę­łam już je opracowywać 😀
Minus:
– jutro jest mode­ra­cja stro­ny CKE (wszy­scy szy­ku­ją się do szko­ły), więc odsy­łam do pobra­ne­go ze stro­ny Komi­sji pli­ku: https://​baba​od​pol​skie​go​.pl/​w​p​-​c​o​n​t​e​n​t​/​u​p​l​o​a​d​s​/​2​0​2​2​/​0​9​/​E​M​-​K​o​m​u​n​i​k​a​t​_​o​_​e​g​z​a​m​i​n​i​e​_​u​s​t​n​y​m​_​z​_​j​e​z​y​k​a​_​p​o​l​s​k​i​e​g​o​_​w​-​2​0​2​4​_​F​o​r​m​u​l​a​-​2​0​2​3​.​pdf