— Czy­ta­nie pocie­chom na głos spra­wia, że pozna­ją one ota­cza­ją­cy ich świat oraz opa­no­wu­ją język, czy­li pod­sta­wo­we narzę­dzie do komu­ni­ko­wa­nia się i zdo­by­wa­nia wie­dzy. Roz­wi­ja się też wte­dy zmysł wzro­ku i słu­chu oraz per­cep­cja słu­cho­wa. Dodat­ko­wo dziec­ko ćwi­czy umie­jęt­ność sku­pie­nia się na danej czyn­no­ści, zwłasz­cza jeśli rodzic w trak­cie czy­ta­nia ksią­żecz­ki wzmac­nia prze­kaz gestem. Jest to tak­że jeden z lep­szych spo­so­bów na budo­wa­nie wię­zi z mło­dym czło­wie­kiem i wspól­ne spę­dze­nie cza­su — mówi Ane­ta Kory­ciń­ska, peda­goż­ka zna­na w Inter­ne­cie jako Baba od pol­skie­go i eks­pert­ka księ­gar­ni inter­ne­to­wej TaniaK​siaz​ka​.pl.

Księ­gar­nia inter­ne­to­wa TaniaK​siaz​ka​.pl popro­si­ła mnie o kil­ka wypo­wie­dzi eks­perc­kich na temat zalet czy­ta­nia oraz prak­tycz­nych porad: kie­dy zaczy­nać. Dzi­siaj kil­ka moich wypo­wie­dzi opu­bli­ko­wa­no w SuperExpressie: