Trze­ba już skła­dać wnio­ski na sko­rzy­sta­nie z dofi­nan­so­wa­nia wycie­czek w ramach pro­gra­mu „Poznaj Pol­skę”.
Bie­da w kra­ju aż pisz­czy, ale co tam — pań­stwo prze­zna­cza 50 mln na wycieczki. 

Jest jed­nak wiel­ki plus tej sytu­acji: dla wie­lu osób uczniow­skich to jedy­na szan­sa, by wyje­chać na wyciecz­kę szkol­ną. Przy­po­mnij­my, że w tym roku rok szkol­ny zaczy­na też wie­le osób z Ukrainy. 

Dofi­nan­so­wa­nie 80% na wyciecz­ki:
- jed­no­dnio­we – do kwo­ty 5 tys. zł,
- dwu­dnio­we – do kwo­ty 10 tys. zł,
- trzy­dnio­we – do kwo­ty 15 tys. zł.

Pozo­sta­łe 20% może być finan­so­wa­ne przez rodzi­ców lub z innych pro­gra­mów, stypendiów. 

W wyciecz­ce udział musi wziąć mini­mum 10 osób, nie ma mak­sy­mal­nej licz­by uczest­ni­ków, waż­ne by kwo­ta dobo­wa nie prze­kra­cza­ła 150zł/os.

Pla­nu­jąc wyciecz­kę, ucznio­wie i nauczy­cie­le mogą wybie­rać spo­śród 760 miejsc na mapie Pol­ski w ramach 4 obsza­rów edukacyjnych:

 • Śla­da­mi Pol­skie­go Pań­stwa Podziemnego,
 • Śla­da­mi kard. Ste­fa­na Wyszyń­skie­go (fascy­nu­ją­ce :P)
 • Kul­tu­ra i dzie­dzic­two narodowe,
 • Naj­więk­sze osią­gnię­cia pol­skiej nauki (hicior!).

Wnio­ski moż­na skła­dać od 5 wrze­śnia o godz. 11.00 – kto pierw­szy, ten lepszy.

Wnio­ski moż­na skła­dać w zakład­ce Stre­fa Pra­cow­ni­ka SIO https://​stre​fa​.ksdo​.gov​.pl/​l​o​gin (dostęp­ny dla użyt­kow­ni­ków Sys­te­mu Infor­ma­cji Oświa­to­wej, któ­rzy posia­da­ją aktyw­ne upo­waż­nie­nia do apli­ka­cji SIO).

Są jed­nak ograniczenia:

 • dla szko­ły podstawowej:

a) mak­sy­mal­nie dwa wnio­ski o dofi­nan­so­wa­nie wyciecz­ki – szko­ły do 100 uczniów,
b) mak­sy­mal­nie czte­ry wnio­ski o dofi­nan­so­wa­nie wyciecz­ki – szko­ły od 101 do 200 uczniów,
c) mak­sy­mal­nie sześć wnio­sków o dofi­nan­so­wa­nie wyciecz­ki – szko­ły powy­żej 200.

 • dla szko­ły ponadpodstawowej:

a) jeden wnio­sek o dofi­nan­so­wa­nie wyciecz­ki dla szko­ły do 100 uczniów,
mak­sy­mal­nie dwa wnio­ski o dofi­nan­so­wa­nie wyciecz­ki dla szko­ły od 101 do 200 uczniów,
b) mak­sy­mal­nie trzy wnio­ski o dofi­nan­so­wa­nie wyciecz­ki dla szko­ły powy­żej 200 uczniów.

 • w przy­pad­ku zespo­łu szkół:

a) mak­sy­mal­nie sześć wnio­sków o dofi­nan­so­wa­nie wyciecz­ki dla szko­ły pod­sta­wo­wej oraz
b) mak­sy­mal­nie trzy wnio­ski o dofi­nan­so­wa­nie wyciecz­ki dla każ­dej szko­ły ponad­pod­sta­wo­wej, wcho­dzą­cych w skład zespołu.


Wśród naj­chęt­niej odwie­dza­nych miejsc zna­la­zły się:

 • Cen­trum Nauki Koper­nik, Warszawa,
 • Zamek Kró­lew­ski w Warszawie,
 • Muzeum Powsta­nia Warszawskiego,
 • Łazien­ki Kró­lew­skie w Warszawie,
 • Kra­ków – histo­rycz­ny zespół miasta,
 • Zamek Kró­lew­ski na Wawelu,
 • Hydro­po­lis – Inte­rak­tyw­ne Muzeum Wody, Wrocław,
 • Zespół cmen­ta­rzy na Powąz­kach, Warszawa,
 • Muzeum Toruń­skie­go Pier­ni­ka, Toruń,
 • Sta­re i nowe mia­sto, Toruń.