Tag: poznaj polskę

Dofinansowanie wycieczek do 80%. Wnioski od 05 września o godz. 11.00

Bie­da w kra­ju aż pisz­czy, a tu 50 mln na wyciecz­ki, jed­nak z dru­giej stro­ny – to jedy­na szan­sa dla wie­lu, by mogły poje­chać na wycieczkę. 

Poznaj Polskę: Śladami Kardynała Wyszyńskiego

Przy oka­zji wyciecz­ki śla­da­mi Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go war­to zwró­cić uwa­gę na postać Róży Czac­kiej – pol­skiej zakon­ni­cy, któ­rej losy na zawsze splą­ta­ły się z posta­cią Kar­dy­na­ła Tysiąc­le­cia. Pra­wnucz­ka Tade­usza Czac­kie­go straciła...

Poznaj Polskę: Śladami Polskiego Państwa Podziemnego

Śla­da­mi Pol­skie­go Pań­stwa Pod­ziem­ne­go to jeden z czte­rech obsza­rów edu­ka­cyj­nych, któ­re nauczy­cie­le powin­ni zago­spo­da­ro­wać, aby móc ubie­gać się o dofi­nan­so­wa­nie wyciecz­ki szkol­nej w ramach pro­gra­mu „Poznaj Pol­skę”. Zapew­ne nie zabrak­nie pomy­słów na reali­za­cję wyjazdu...

Poznaj Polskę by Baba od polskiego – takie muzea bym stworzyła

Prze­my­sław Czar­nek w ramach pilo­ta­żo­we­go pro­gra­mu „Poznaj Pol­skę” roz­da szko­łom dofi­nan­so­wa­nie na wyciecz­ki szkol­ne. Wszyst­ko ma być reali­zo­wa­ne w ramach pro­gra­mu “Pol­ski Ład”. Powie­dział: “Chce­my wyko­rzy­stać ogrom­ny poten­cjał edu­ka­cyj­ny, jaki mają muzea,...