Śla­da­mi Pol­skie­go Pań­stwa Pod­ziem­ne­go to jeden z czte­rech obsza­rów edu­ka­cyj­nych, któ­re nauczy­cie­le powin­ni zago­spo­da­ro­wać, aby móc ubie­gać się o dofi­nan­so­wa­nie wyciecz­ki szkol­nej w ramach pro­gra­mu „Poznaj Pol­skę”. Zapew­ne nie zabrak­nie pomy­słów na reali­za­cję wyjaz­du – war­to jed­nak zasta­no­wić się, jak w ramach mini­ste­rial­ne­go dofi­nan­so­wa­nia posze­rzyć hory­zon­ty uczen­nic i uczniów.

W pol­skiej szko­le woj­na to obraz mar­ty­ro­lo­gicz­ny i roman­tycz­ny, któ­ry ma umac­niać nacjo­na­li­stycz­ną wizję świa­ta (cał­ko­wi­cie nie­przy­sta­ją­cą do współ­cze­snych realiów). A może pozwo­lić sobie na inną per­spek­ty­wę? Gdy­bym pisa­ła pro­gram wyciecz­ki, naj­waż­niej­szy­mi zagad­nie­nia­mi dla mnie były­by te, któ­rych nie znaj­dzie­my w pod­ręcz­ni­kach do historii:

  • codzien­ność w cza­sach wojny,
  • dostrze­że­nie roli kobiet pod­czas wojny,
  • dyle­ma­ty zwią­za­ne z cza­sem wojny.

Każ­da wyciecz­ka musi mieć tak­że swój gwóźdź pro­gra­mu – a tym jest, rzecz jasna, postać Marii Kow­nac­kiej, zna­nej m.in. z “Przy­gód Pla­stu­sia”. Legen­dar­na pisar­ka cały czas two­rzy­ła w cza­sie woj­ny i powsta­nia war­szaw­skie­go (nawet reda­go­wa­ła pismo dla dzie­ci). Cze­mu więc nie sko­rzy­stać z mini­ste­rial­ne­go dofi­nan­so­wa­nia, aby przy­bli­żyć uczen­ni­com i uczniom inną for­mę życia pod­czas wojny?

To jak? Podej­miesz się wyzwa­nia i napi­szesz pro­gram wyciecz­ki “Śla­da­mi Pol­skie­go Pań­stwa Pod­ziem­ne­go” z Marią Kow­nac­ką w roli głównej?