Tag: maria kownacka

Poznaj Polskę: Śladami Polskiego Państwa Podziemnego

Śla­da­mi Pol­skie­go Pań­stwa Pod­ziem­ne­go to jeden z czte­rech obsza­rów edu­ka­cyj­nych, któ­re nauczy­cie­le powin­ni zago­spo­da­ro­wać, aby móc ubie­gać się o dofi­nan­so­wa­nie wyciecz­ki szkol­nej w ramach pro­gra­mu „Poznaj Pol­skę”. Zapew­ne nie zabrak­nie pomy­słów na reali­za­cję wyjazdu...