Prze­my­sław Czar­nek w ramach pilo­ta­żo­we­go pro­gra­mu „Poznaj Pol­skę” roz­da szko­łom dofi­nan­so­wa­nie na wyciecz­ki szkol­ne. Wszyst­ko ma być reali­zo­wa­ne w ramach pro­gra­mu “Pol­ski Ład”. Powie­dział: “Chce­my wyko­rzy­stać ogrom­ny poten­cjał edu­ka­cyj­ny, jaki mają muzea, któ­re powsta­ły w ostat­nich kil­ku latach […] Muzea, któ­re rze­czy­wi­ście poka­zu­ją zna­ko­mi­cie i w spo­sób nowo­cze­sny naj­now­szą pol­ską histo­rię, histo­rię XX wie­ku. Poka­zu­ją histo­rię naszych boha­te­rów, męczen­ni­ków. Wszyst­ko po to, żeby dzie­ci i mło­dzież mogły się uczyć histo­rii w spo­sób atrak­cyj­ny”. Na wyciecz­ki reali­zo­wa­ne w ramach pro­gra­mu “Poznaj Pol­skę” zosta­nie prze­zna­czo­nych 15 mln zł.
No i mam pomysł!
Może zro­bi­my nowe muzeum w Leon­ci­nie? To tam wła­śnie uro­dził się Isa­ac Bashe­vis Sin­ger, pol­ski pisarz, lau­re­at Nagro­dy Nobla. A tak­że Cen­trum Kobie­ce­go Ruchu Eman­cy­pa­cyj­ne­go, by była w nim poka­za­na histo­ria pol­skich kobiet, poka­za­ne waż­ne posta­cie w świe­cie nauki, poli­ty­ki. No i w koń­cu: Muzeum Uchodź­stwa w Pol­sce (pomy­śleć ilu do Pol­ski ucie­kło decy­den­tów reli­gij­nych, kore­ań­skich sie­rot opi­sa­nych w książ­ce “Skrzy­dło anioła”).

Do tego koniecz­nie wyciecz­ki na moje kocha­ne Pod­la­sie i do miej­sco­wo­ści Kru­szy­nia­ny, do Sokół­ki, Boho­ni­ków i mecze­tu w Białymstoku.

Jakie są Two­je pro­po­zy­cje na muzea?