Temat przy­cichł w obli­czu tra­ge­dii, ale wła­śnie przy­po­mnia­łam sobie o tek­ście do ofe­mi­nin Anny Lal­ki. Mia­łam oka­zję wypo­wie­dzieć się na temat obraź­li­we­go sło­wa „szma­ta” i krzyw­dy w języku.

https://​www​.ofe​mi​nin​.pl/​s​w​i​a​t​-​k​o​b​i​e​t​/​k​u​k​i​z​-​j​a​k​o​-​p​r​a​c​o​w​n​i​c​a​-​s​e​k​s​u​a​l​n​a​-​k​o​b​i​e​t​y​-​z​b​y​t​-​c​z​e​s​t​o​-​s​a​-​o​b​i​e​k​t​e​m​-​d​r​w​i​n​/​l​6​5​6​421