Mówi­li­śmy „tak dale­ko to się nie posu­ną!” no i kur­de pod­da­li­śmy im pomysł. Mini­ster Czar­nek ogło­sił wczo­raj nową listę lek­tur, któ­ra zacznie obo­wią­zy­wać od 1 wrze­śnia br. Mamy dwa tygo­dnie, by NIE CZYTAĆ – (teraz już rozu­miem, że „lek­tur się nie czy­ta”) nacjo­na­li­stów. Wie­le ksią­żek sko­men­to­wa­no, że się nie nada­ją, bo mają „nie­jed­no­znacz­ne prze­sła­nie” (czy lite­ra­tu­ra nie powin­na być nie­jed­no­znacz­na?). Naj­bar­dziej dosta­ło się Mar­ci­no­wi Świe­tlic­kie­mu (mówi­łam „M jak Mor­der­stwo” na kon­kur­sie poetyc­kim „War­szaw­ska Syren­ka” w 2000 roku, więc wiem co to anar­chia) oraz pod­sta­wom kul­tu­ry euro­pej­skiej np. mito­lo­gii. Za to doda­no wie­lu zwią­za­nych z Kościo­łem Kato­lic­kim twór­ców, mło­dzież nie będzie teraz głup­sza, ale ma być wier­niej­sza. Oto nowy ład. 

Nie wiem, czy to czy­ni, że jest strasz­no, czy śmiesz­no. Publi­ku­ję zbior­cze zesta­wie­nie, jeśli masz pyta­nia, o czym jest kon­kret­na książ­ka — pisz śmia­ło. 

Lek­tu­ry szkol­ne 2021 – lista zmian:

Szko­ła pod­sta­wo­wa, kla­sy I‑III:

 • Ali­na Cent­kie­wi­czo­wa i Cze­sław Cent­kie­wicz, „Zacza­ro­wa­na zagro­da” /USUNIĘTE
 • Mira Jawor­cza­ko­wa, „Oto jest Kasia” /USUNIĘTE
 • Leszek Koła­kow­ski, „Kto z was chciał­by roz­we­se­lić pecho­we­go nosorożca?”/USUNIĘTE
 • Mar­cin Pałasz, „Spo­sób na Elfa”/USUNIĘTE
 • Doro­ta Gel­l­ner, „Wścibscy”/DODANE
 • Juli­ta Gro­dek, „Mania, dziew­czy­na inna niż wszyst­kie. Opo­wieść o Marii Skłodowskiej-Curie”/DODANE
 • Tom Justy­niar­ski, „Psie tro­ski, czy­li o wiel­kiej przy­jaź­ni na czte­ry łapy i dwa serca”/DODANE
 • Piotr Kor­dy­asz, „Lolek. Opo­wia­da­nia o dzie­ciń­stwie Karo­la Woj­ty­ły” (fragmenty)/DODANE
 • Zofia Kos­sak-Szczuc­ka, „Kło­po­ty Kac­per­ka górec­kie­go skrzata”/DODANE
 • Åsa Lind, „Pia­sko­wy Wilk”/DODANE
 • Alek­san­dra i Daniel Mizie­liń­scy, „Któ­rę­dy do Yel­low­sto­ne? Dzi­ka podróż po par­kach narodowych”/DODANE

Szko­ła pod­sta­wo­wa, kla­sy IV-VI:

 • Karol May, „Winnetou”/USUNIĘTE
 • Car­lo Col­lo­di, „Pinokio”/DODANE
 • John Fla­na­gan, „Zwia­dow­cy. Księ­ga 1. Ruiny Gorlanu”/DODANE
 • Emi­lia Kie­reś, „Rzeka”/DODANE
 • Zofia Kos­sak-Szczuc­ka, „Top­sy i Lupus”/DODANE
 • Bole­sław Leśmian, „Klech­dy sezamowe”/DODANE
 • Alan Alek­san­der Mil­ne, „Kubuś Puchatek”/DODANE
 • Lon­gin Jan Okoń, „Tecumseh”/DODANE
 • Fer­dy­nand Anto­ni Ossen­dow­ski, „Słoń Birara”/DODANE
 • Jacek Pod­sia­dło, „Czer­wo­na kart­ka dla Sprężyny”/DODANE
 • Louis de Wohl, „Posła­niec króla”/DODANE
 • Rafał Kosik, „Felix, Net i Nika oraz Gang Nie­wi­dzial­nych Ludzi”/PRZENIESIONE

Szko­ła pod­sta­wo­wa, kla­sy VII-VIII:

 • Nan­cy H. Kle­in­baum, „Sto­wa­rzy­sze­nie Umar­łych Poetów”/USUNIĘTE
 • Lloyd Cas­sel Douglas, „Wiel­ki Rybak”/DODANE
 • Zofia Kos­sak-Szczuc­ka, „Bursz­ty­ny” (wybra­ne opowiadanie)/DODANE
 • André Fros­sard, „Nie lękaj­cie się! Roz­mo­wy z Janem Paw­łem II”/DODANE
 • Bole­sław Prus, „Pla­ców­ka”, „Zemsta”/DODANE
 • Hen­ryk Sien­kie­wicz, „Sąd Ozyrysa”/DODANE
 • Nico­las Sparks, „Jesien­na miłość”/DODANE
 • Mel­chior Wań­ko­wicz, „Zie­le na kraterze”/PRZENIESIONE
 • Jan Paweł II, „Prze­kro­czyć próg nadziei” (fragmenty)/PRZENIESIONE

Liceum ogólnokształcące/Technikum:

 • Mar­cin Świe­tlic­ki, wybra­ne wiersze/USUNIĘTE
 • Kro­ni­ka Ksią­żąt Pol­skich”, oprac. Jerzy Wojt­czak-Szysz­kow­ski­/DO­DA­NE ZAKRES PODSTAWOWY
 • Juliusz Sło­wac­ki, „Listy do Mat­ki” (fragmenty)/DODANE ZAKRES PODSTAWOWY
 • Hen­ryk Sien­kie­wicz, „Listy z podró­ży do Ame­ry­ki” (fragmenty)/DODANE ZAKRES PODSTAWOWY
 • Ste­fan Żerom­ski, „Ludzie bezdomni”/DODANE ZAKRES PODSTAWOWY
 • Ryszard Kry­nic­ki, Adam Zaga­jew­ski, wybór wierszy/DODANE ZAKRES PODSTAWOWY
 • Witold Pilec­ki, „Raport Witolda”/DODANE ZAKRES PODSTAWOWY
 • Wie­sław Kie­lar, „Anus mundi”/DODANE ZAKRES PODSTAWOWY
 • Zofia Kos­sak-Szczuc­ka, „Pożo­ga. Wspo­mnie­nia z Woły­nia 1917 – 1919”/DODANE ZAKRES PODSTAWOWY
 • Jaro­sław Iwasz­kie­wicz, wybra­ne opowiadanie/DODANE ZAKRES PODSTAWOWY
 • John Ronald Reu­el Tol­kien, „Wład­ca pier­ście­ni. Dru­ży­na pierścienia”/DODANE ZAKRES PODSTAWOWY
 • Zofia Kos­sak-Szczuc­ka, „Bło­go­sła­wio­na wina”/DODANE ZAKRES ROZSZERZONY
 • Fer­dy­nand Anto­ni Ossen­dow­ski, „Moc­ni ludzie; Ludzie, zwie­rzę­ta, bogowie”/DODANE ZAKRES ROZSZERZONY
 • Kry­sty­na Lubie­niec­ka-Bara­niak, „Gdy brat sta­je się katem”/DODANE ZAKRES ROZSZERZONY
 • Jan Paweł II, „Prze­kro­czyć próg nadziei” (frag­men­ty); „Tryp­tyk rzym­ski”; „Pamięć i toż­sa­mość” (frag­men­ty), „Fides et ratio” (fragmenty)/DODANE ZAKRES ROZSZERZONY
 • Karol Woj­ty­ła, „Przed skle­pem jubilera”/DODANE ZAKRES ROZSZERZONY
 • Ste­fan Wyszyń­ski, „Zapi­ski więzienne”/DODANE ZAKRES ROZSZERZONY
 • Paweł Zuch­nie­wicz, „Ojciec wol­nych ludzi. Opo­wieść o Pry­ma­sie Wyszyńskim”/DODANE ZAKRES ROZSZERZONY
I jesz­cze ofi­cjal­ne zesta­wie­nie, na któ­rym widać, że USUNIĘTO MITOLOGIĘ 😀 za to Szczuc­kiej wię­cej niż Mic­kie­wi­cza. 

Typ szko­łyLek­tu­ry usunięte Nowe pozy­cje na listachPrze­nie­sie­nia
Szko­ła pod­sta­wo­wa: kla­sy I – III
 1. Ali­na Cent­kie­wi­czo­wa i Cze­sław Cent­kie­wicz, Zacza­ro­wa­na zagro­da;
 2. Mira Jawor­cza­ko­wa, Oto jest Kasia;
 3. Leszek Koła­kow­ski, Kto z was chciał­by roz­we­se­lić pecho­we­go noso­roż­ca?;
 4. Mar­cin Pałasz, Spo­sób na Elfa
 1. Doro­ta Gel­l­ner, Wścib­scy;
 2. Juli­ta Gro­dek, Mania, dziew­czy­na inna niż wszyst­kie. Opo­wieść o Marii Skło­dow­skiej-Curie;
 3. Tom Justy­niar­ski, Psie tro­ski, czy­li o wiel­kiej przy­jaź­ni na czte­ry łapy i dwa ser­ca;
 4. Piotr Kor­dy­asz, Lolek. Opo­wia­da­nia o dzie­ciń­stwie Karo­la Woj­ty­ły (frag­men­ty);
 5. Zofia Kos­sak-Szczuc­ka, Kło­po­ty Kac­per­ka górec­kie­go skrza­ta;
 6. Åsa Lind, Pia­sko­wy Wilk;
 7. Alek­san­dra i Daniel Mizie­liń­scy, Któ­rę­dy do Yel­low­sto­ne? Dzi­ka podróż po par­kach narodowych

Szko­ła pod­sta­wo­wa: kla­sy IV – VI 
Lek­tu­ry uzu­peł­nia­ją­ce:
Karol May, Win­ne­tou
 
 

Lek­tu­ry uzupełniające:
 1. Car­lo Col­lo­di, Pino­kio;
 2. John Fla­na­gan, Zwia­dow­cy. Księ­ga 1. Ruiny Gor­la­nu;
 3. Emi­lia Kie­reś, Rze­ka;
 4. Zofia Kos­sak-Szczuc­ka, Top­sy i Lupus;
 5. Bole­sław Leśmian, Klech­dy seza­mo­we;
 6. Alan Alek­san­der Mil­ne, Kubuś Pucha­tek;
 7. Lon­gin Jan Okoń, Tecum­seh;
 8. Fer­dy­nand Anto­ni Ossen­dow­ski, Słoń Bira­ra;
 9. Jacek Pod­sia­dło, Czer­wo­na kart­ka dla Sprę­ży­ny;
 10.  Louis de Wohl, Posła­niec króla
Rafał Kosik, Felix, Net i Nika oraz Gang Nie­wi­dzial­nych Ludzi – prze­nie­sio­na z wyka­zu lek­tur obo­wiąz­ko­wych do wyka­zu lek­tur uzu­peł­nia­ją­cych
 

Szko­ła pod­sta­wo­wa: kla­sy VIIVIIILek­tu­ry uzu­peł­nia­ją­ce:
Nan­cy H. Kle­in­baum, Sto­wa­rzy­sze­nie Umar­łych Poetów;

Lek­tu­ry uzu­peł­nia­ją­ce:
 1. Lloyd Cas­sel Douglas, Wiel­ki Rybak;
 2. Zofia Kos­sak-Szczuc­ka, Bursz­ty­ny (wybra­ne opowiadanie);
 3. André Fros­sard, Nie lękaj­cie się! Roz­mo­wy z Janem Paw­łem II;
 4. Bole­sław Prus, Pla­ców­ka, Zemsta;
 5. Hen­ryk Sien­kie­wicz, Sąd Ozy­ry­sa;
 6. Nico­las Sparks, Jesien­na miłość
 

 1. Mel­chior Wań­ko­wicz, Zie­le na kra­te­rze (frag­men­ty) – prze­nie­sio­ne z wyka­zu lek­tur obo­wiąz­ko­wych do wyka­zu lek­tur uzu­peł­nia­ją­cych jako pozy­cja: Mel­chior Wań­ko­wicz, Zie­le na kra­te­rze
 2. Jan Paweł II, Prze­kro­czyć próg nadziei (frag­men­ty)  – prze­nie­sio­ne z wyka­zu lek­tur uzu­peł­nia­ją­cych do wyka­zu lek­tur uzu­peł­nia­ją­cych w zakre­sie roz­sze­rzo­nym w lice­ach ogól­no­kształ­cą­cych i technikach
Bran­żo­wa szko­ła I stopniaLek­tu­ra obo­wiąz­ko­wa
wybra­ne wier­sze poety Mar­ci­na Świetlickiego


Liceum ogólnokształcące/
Tech­ni­kum
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bran­żo­wa szko­ła II stopnia
Lek­tu­ra obo­wiąz­ko­wa
Zakres pod­sta­wo­wy: wybra­ne wier­sze nastę­pu­ją­cych poetów: Mar­cin Świe­tlic­ki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zakres roz­sze­rzo­ny:
 1. Jan Paran­dow­ski, Mito­lo­gia, część II Rzym;
 2. Fra­nço­is Vil­lon, Wiel­ki testa­ment (frag­men­ty);
 3. Piotr Skar­ga, Żywo­ty świę­tych (frag­men­ty).
 
 

Lek­tu­ra uzu­peł­nia­ją­ca
Zakres pod­sta­wo­wy:
 1. Kro­ni­ka Ksią­żąt Pol­skich, oprac. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski;
 2. Juliusz Sło­wac­ki, Listy do Mat­ki (frag­men­ty);
 3. Hen­ryk Sien­kie­wicz, Listy z podró­ży do Ame­ry­ki (frag­men­ty);
 4. Ste­fan Żerom­ski, Ludzie bez­dom­ni;
 5. Ryszard Kry­nic­ki, Adam Zaga­jew­ski, wybór wierszy;
 6. Witold Pilec­ki,  Raport Witol­da;
 7. Wie­sław Kie­lar, Anus mun­di;
 8. Zofia Kos­sak-Szczuc­ka, Pożo­ga. Wspo­mnie­nia z Woły­nia 1917 – 1919;
 9. Jaro­sław Iwasz­kie­wicz, wybra­ne opowiadanie;
 10. John Ronald Reu­el Tol­kien, Wład­ca pier­ście­ni. Dru­ży­na pierścienia
 
Zakres roz­sze­rzo­ny:
 1. Zofia Kos­sak-Szczuc­ka, Bło­go­sła­wio­na wina;
 2. Fer­dy­nand Anto­ni Ossen­dow­ski, Moc­ni ludzie; Ludzie, zwie­rzę­ta, bogo­wie;
 3. Kry­sty­na Lubie­niec­ka-Bara­niak, Gdy brat sta­je się katem;
 4. Jan Paweł II, Prze­kro­czyć próg nadziei (frag­men­ty); Tryp­tyk rzym­ski; Pamięć i toż­sa­mość (frag­men­ty), Fides et ratio (frag­men­ty);
 5. Karol Woj­ty­ła, Przed skle­pem jubi­le­ra;
 6. Ste­fan Wyszyń­ski, Zapi­ski wię­zien­ne;
 7. Paweł Zuch­nie­wicz, Ojciec wol­nych ludzi. Opo­wieść o Pry­ma­sie Wyszyń­skim. 
Lek­tu­ra obo­wiąz­ko­wa
zmia­na o cha­rak­te­rze redak­cyj­nym w pkt 49 doty­czą­cym powo­jen­nej pio­sen­ki lite­rac­kiej
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zmia­na o cha­rak­te­rze redak­cyj­nym w pkt 33 doty­czą­cym powo­jen­nej pio­sen­ki literackiej
Liceum ogólnokształcące/
Tech­ni­kum
 

Zale­ca­ne dzie­ła teatral­ne i filmowe

 1. Apo­ca­lyp­sis cum figu­ris, reż. Jerzy Grotowski;
 2. Zezo­wa­te szczę­ście, reż. Andrzej Munk
Zale­ca­ne dzie­ła teatral­ne i fil­mo­we
 
Prze­rwa­nie dzia­łań wojen­nych, reż. Juliusz Machulski


Liceum ogólnokształcące/
Tech­ni­kum
 

Tek­sty pole­ca­ne do samo­kształ­ce­nia
 
Ewe­li­na Nur­czyń­ska-Fidel­ska, Bar­ba­ra Par­niew­ska, Ewa Popiel-Popio­łek, Hali­na Uliń­ska, Film w szkol­nej edu­ka­cji humanistycznej

Tek­sty pole­ca­ne do samo­kształ­ce­nia

 1. Jan Błoń­ski, Język wła­ści­wie uży­ty. Szki­ce o poezji pol­skiej dru­giej poło­wy XX wie­ku;
 2. Gra­ży­na Bor­kow­ska, Pozy­ty­wi­ści i inni;
 3. Wło­dzi­mierz Dłu­bacz, O kul­tu­rę filo­zo­fii;
 4. Keith Houston, Książ­ka. Naj­po­tęż­niej­szy przed­miot naszych cza­sów zba­da­ny od deski do deski;
 5. Cze­sław Jaro­szyń­ski i Piotr Jaro­szyń­ski, Kul­tu­ra sło­wa. Pod­sta­wy reto­ry­ki kla­sycz­nej;
 6. Piotr Jaro­szyń­ski, Czło­wiek i nauka. Stu­dium z filo­zo­fii kul­tu­ry;
 7. Karl Jaspers, Idea uni­wer­sy­te­tu;
 8. Tere­sa Kowa­lik, Prze­my­sław Sło­wiń­ski, Kró­lew­ski dar. Co Pol­ska i Pola­cy dali świa­tu;
 9. Jakub Z. Lichań­ski, Reto­ry­ka. Histo­ria – Teo­ria – Prak­ty­ka, t. I i II;
 10. O pol­ską kul­tu­rę huma­ni­stycz­ną. Z Mie­czy­sła­wem A. Krąp­cem OP roz­ma­wia Piotr S. Mazur;
 11. Ryszard Przy­byl­ski, Kla­sy­cyzm, czy­li praw­dzi­wy koniec Kró­le­stwa Polskiego.
 

Kotwica