Tag: polski ład

Poznaj Polskę by Baba od polskiego – takie muzea bym stworzyła

Prze­my­sław Czar­nek w ramach pilo­ta­żo­we­go pro­gra­mu „Poznaj Pol­skę” roz­da szko­łom dofi­nan­so­wa­nie na wyciecz­ki szkol­ne. Wszyst­ko ma być reali­zo­wa­ne w ramach pro­gra­mu “Pol­ski Ład”. Powie­dział: “Chce­my wyko­rzy­stać ogrom­ny poten­cjał edu­ka­cyj­ny, jaki mają muzea,...