Tag: czytanie

Czytanie to super sprawa! Biblioteka w Fundacji Avalon

Zro­bi­łam to! Zało­ży­łam biblio­te­kę dla pacjen­tów i odwie­dza­ją­cych budy­nek Fun­da­cji Ava­lon: Od dziś zapra­sza­my do Fun­da­cji Ava­lon ul. Doma­niew­ska 50A w War­sza­wie, by razem z nami zanu­rzyć się w świe­cie książek. 

Jak rozwijać kompetencje czytelnicze?

Kie­dy zacząć? Co pole­cać? Jak spra­wić, by książ­ka wywo­ły­wa­ła pozy­tyw­ne skojarzenia?

Wpis regu­lar­nie uzu­peł­nia­ny o nowe pomysły. 

Nauka czytania z serią “Czytam sobie”

Podział na trzy etapy 

Czytam sobie” – fenomen na polskim rynku wydawniczym

O zale­tach czy­ta­nia i spo­so­bach na zain­te­re­so­wa­nie dzie­ci książ­ka­mi dzię­ki serii „Czy­tam sobie”.

Komiksy wspomagają proces uczenia się!

Nauko­we bada­nia dowo­dzą­ce, jak komik­sy oddzia­łu­ją na mózg oraz pole­ce­nie serii GIGANT 3 [współ­pra­ca płatna] 

Wypowiedź ekspercka dla księgarni internetowej TaniaK​siaz​ka​.pl.

Tym razem prze­druk w Super Expressie. 

Czytam samodzielnie! Jak zachęcić, a nie zniechęcić? – rozmowa z Fiką dla Wydawnictwa Wilga

Roz­ma­wiam na żywo z Mał­go­rza­tą Naroż­ną o tym, kie­dy i jak wpro­wa­dzać książ­ki do życia dziec­ka, by samo chęt­nie chcia­ło czytać 

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep