Już w czwar­tek zapra­szam na Face­bo­ok: mój oraz wydaw­nic­twa Wil­ga Wydaw­nic­two Wil­ga, na któ­rych odbę­dzie się roz­mo­wa na temat spo­so­bów zachę­ca­nia mło­dych ludzi do czytania. 
Opo­wiem o swo­ich doświad­cze­niach czy­tel­ni­czych, nie zabrak­nie aneg­dot, bo pod­sta­wą nauki, jest dla mnie zaba­wa. Opo­wiem o miej­scach do czy­ta­nia (nie mam tu na myśli fote­la) oraz prze­szka­dza­czach — a to wszyst­ko z per­spek­ty­wy dziecka. 
Poru­szę waż­ne zagad­nie­nia na temat walo­rów tek­stów, któ­re mają zachę­cać do czy­ta­nia i koniecz­no­ści dopa­so­wy­wa­nia ich do pozio­mu wie­dzy, zain­te­re­so­wań i moż­li­wo­ści per­cep­cji. Nie zabrak­nie roz­mów o ilu­stra­cjach, bo jak wia­do­mo — nic tak nie cie­szy, jak obraz­ki w książ­kach 😅.
Poka­żę serie, któ­re wspo­ma­ga­ją przy­go­dę z czytaniem:
- dla naj­młod­szych – „Książ­ko­żer­ców” z podzia­łem na pozio­my dopa­so­wa­ne do eta­pów nauki;
- „Mło­dych przy­rod­ni­ków” – reko­men­do­wa­nych przez pla­ców­ki uczą­ce meto­dą Mon­tes­so­ri — dla takich zapa­leń­ców natu­ry i topiel­ców zie­le­ni, jak ja, któ­rzy przy­no­si­li do domu każ­dy ład­ny kamyk i owada;
- Przy­go­dy „Pana Psa” ♥️, czy „Natki” czy detek­ty­wi­stycz­ne histo­rie „Tuby i Patefona”. 
Prze­ka­żę tak­że kil­ka rad rodzi­com na temat tego, kie­dy i jak zaczy­nać z dzieć­mi przy­go­dę lite­rac­ką i w jaki spo­sób dobie­rać tek­sty, by wywo­ły­wa­ły tyl­ko dobre skojarzenia. 
To waż­ne spo­tka­nie! Dla­cze­go? Pomy­śl­cie o tym, że ludzie, któ­rzy mają 12 lat, muszą rozu­mieć „Zemstę” i „Pana Tade­usza”, a nie rozu­mie­ją więk­szo­ści słów i nie wychwy­tu­ją żar­tów (np. myślą, że fol­war­ki Pod­sto­li­ny, to inna nazwa na biust) – jeśli tak będzie­my uczyć, spra­wi­my, że mło­dzi ludzie uzna­ją, że czy­ta­nie jest nie dla nich, bo nie potra­fią czer­pać z nie­go rado­ści i cze­go­kol­wiek zro­zu­mieć. Tupie nogą na takie naucza­nie! Przyjdź­cie jutro ze mną na czy­tel­ni­cze śnia­da­nie! Howk! 
Za książ­ki dzię­ku­ję wydaw­nic­twu Wilga.

Poni­żej zamiesz­czam roz­mo­wę z Mał­go­rza­tą Naroż­ną — wła­ści­ciel­ką księ­gar­ni FIKA

A tu szyb­ki prze­gląd książek: