Czy tak jak Wokul­ski jedy­ne uko­je­nie i odskocz­nię od rze­czy­wi­sto­ści 💔znaj­du­je­cie w „Baśniach z tysią­ca i jed­nej nocy”? Jeśli tak, przyjdź­cie po stra­wę dla ducha i osłodź­cie wrze­sień: War­szaw­skie Tar­gi Fan­ta­sty­ki: Back to Scho­ol 2022 🏫zbli­ża­ją się wiel­ki­mi krokami!

🔮Już 10 – 11 wrze­śnia w Domu Towa­ro­wym Bra­cia Jabł­kow­scy spo­tka­my ulu­bio­nych auto­rów, będzie­my uczest­ni­czyć w warsz­ta­tach tema­tycz­nych i zro­bi­my zaku­py u fan­ta­stycz­nych wystaw­ców✨.
Na doda­tek może­cie tam spo­tkać mnie, bo mam zaszczyt być w tym roku jed­ną z matro­nek😅. Dla­te­go spa­kuj­cie swo­je cosplaye i wyrusz­cie ze mną w podróż w poszu­ki­wa­niu dżi­nów i magicz­nych lamp!

PS W koń­cu skrót WTF nie ozna­cza zdziwienia! 

🧞‍♂️Link do wyda­rze­nia: https://​www​.face​bo​ok​.com/​e​v​e​n​t​s​/​2​8​4​7​1​9​6​6​1​5​4​2​5​618
Link do zaku­pu bile­tów: https://​tar​gi​fan​ta​sty​ki​.pl/​b​i​l​ety
Ceny biletów:
– kar­net dwu­dnio­wy: 15 zł;
– bilet jed­no­dnio­wy nor­mal­ny: 10 zł;
– bilet jed­no­dnio­wy ulgo­wy: 5 zł (prze­zna­czo­ny dla uczest­ni­ków do 13 roku życia);
– dzie­ci do lat 7: wstęp wolny