Tag: współpraca

MATRONAT: Western z Henrykiem Sienkiewiczem

Pre­mie­ra już 28 września! 

Czytam samodzielnie! Jak zachęcić, a nie zniechęcić? – rozmowa z Fiką dla Wydawnictwa Wilga

Roz­ma­wiam na żywo z Mał­go­rza­tą Naroż­ną o tym, kie­dy i jak wpro­wa­dzać książ­ki do życia dziec­ka, by samo chęt­nie chcia­ło czytać 

STENTOR i Baba od polskiego: łączymy siły!

Od teraz w Klu­bie Nauczy­cie­la Wydaw­nic­twa STENTOR oraz na stro­nie Wydaw­nic­twa moż­na kupić lub pobrać ZA DARMO moje mate­ria­ły edukacyjne. 

Materiały z polskiego dla licealistów w serwisie Dlaucz​nia​.pl

Od zawsze marzy­łam o stwo­rze­niu w inter­ne­cie bazy naj­waż­niej­szych infor­ma­cji, któ­re nale­ży opa­no­wać w trak­cie nauki w szko­le śred­niej (liceum, tech­ni­kum). Tre­ści umiesz­cza­ne w pod­ręcz­ni­kach są z regu­ły skom­pli­ko­wa­ne, nato­miast infor­ma­cje w inter­ne­cie (pomi­mo naj­szczer­szych chę­ci autorów)...

Czy jest sens tłumaczyć klasykę? Z Anną Bańkowską rozmawia Baba od polskiego

Zapra­szam wszyst­kich, a w szcze­gól­no­ści nauczy­cie­li i biblio­te­ka­rzy, na spo­tka­nie w wer­sji LIVE

Nadwyraz: życzenia dla wszystkich edukatorów