Co ostat­nio czytał_ś”? – kto z mło­dych ludzi usły­szy te sło­wa od swo­ich rówie­śni­ków? – nikt nigdy, ale już w kon­tak­tach mię­dzy­po­ko­le­nio­wych ten temat sta­je się istot­ny. War­to jest mieć gust czy­tel­ni­czy, wie­dzieć, co nam się podo­ba, a co nie, co dobre­go pole­ca­my naszym zna­jo­mym. Ba! Lite­ra­tu­ra, tak jak język, kształ­tu­je rze­czy­wi­stość. Nowa książ­ka zna­nej pio­sen­kar­ki przy­cią­ga tłu­my na spo­tka­nia autor­skie, audy­cje doty­czą­ce lite­ra­tu­ry cie­szą się popu­lar­no­ścią tak­że w mediach codzien­nych i ogól­no­pol­skich. Auto­rzy odwie­dza­ją poran­ne pro­gra­my śnia­da­nio­we, a hasz­ta­gi z przed­rost­kiem „book” kró­lu­ją na Insta­gra­mie czy TikToku.

Czy­ta­nie ksią­żek to oka­zja do posze­rza­nia hory­zon­tów. Pobu­dza wyobraź­nię, dostar­cza wie­dzy o ota­cza­ją­cym świe­cie oraz całą gamę wra­żeń – od wzru­szeń po dobrą zaba­wę. Nie­ste­ty, czę­sto zda­rza się, że bra­ku­je nam cza­su na zagłę­bie­nie się w lek­tu­rze. Ze wzglę­du na obo­wiąz­ki zawo­do­we czy codzien­ne spra­wy, takie jak zaku­py, sprzą­ta­nie, spa­ce­ry z psa­mi czy pro­wa­dze­nie samo­cho­du wyda­je się, że musi­my zre­zy­gno­wać z tej aktywności.

Ist­nie­je roz­wią­za­nie, dzię­ki któ­re­mu znaj­dzie­my prze­strzeń na lite­ra­tu­rę bez zanie­dby­wa­nia obo­wiąz­ków. Audio­bo­oki to odpo­wied­nia for­ma czy­ta­nia dla osób, któ­re lubią lite­ra­tu­rę, ale mają mało cza­su lub trud­no­ści ze skon­cen­tro­wa­niem uwa­gi na tek­ście pisa­nym, są rów­nież spo­so­bem na roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści języ­ko­wych, ponie­waż pozwa­la­ją na pozna­nie języ­ka w natu­ral­nym kontekście.

Jed­nym z naj­wy­god­niej­szych spo­so­bów na słu­cha­nie audio­bo­oków jest korzy­sta­nie z apli­ka­cji na smart­fo­nie lub table­cie. Ist­nie­je ich wie­le, np. jak Empik Go , któ­re pozwa­la­ją na pobra­nie ksią­żek i odtwa­rza­nie ich offli­ne. Dzię­ki temu moż­na pozna­wać ich treść nawet w miej­scach, w któ­rych nie ma dostę­pu do inter­ne­tu. Audio­bo­oki są też wyda­wa­ne na fizycz­nych nośni­kach, takich jak pły­ty CD, ale w nauce sys­te­ma­tycz­no­ści pomoc­ne będą AUDIOBOOKI NA ABONAMENT.

Aby z przy­jem­no­ścią korzy­stać z doświad­cze­nia audio­bo­oków, war­to zaopa­trzyć się w odpo­wied­nie słu­chaw­ki lub gło­śni­ki. To pomo­że w kom­for­to­wym przy­swa­ja­niu tre­ści pod­czas jaz­dy samo­cho­dem, sprzą­ta­nia, bie­ga­nia lub jako for­my relak­su przed snem.

Korzy­sta­nie z audio­bo­oków to rów­nież spo­sób na roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści języ­ko­wych, szcze­gól­nie jeśli książ­ki są czy­ta­ne przez nati­ve spe­ake­rów. Pozwa­la na naukę języ­ka w natu­ral­nym kon­tek­ście, co poma­ga w zro­zu­mie­niu zwro­tów i idio­mów, dzię­ki zja­wi­sku immer­sji języ­ko­wej – czę­ścio­we­go zanu­rze­nia się w mowie, któ­rą chce­my poznać.

War­to wspo­mnieć o dzi­siej­szych pro­ble­mach mło­dych ludzi ze sku­pie­niem, świat mediów spo­łecz­no­ścio­wych wyma­ga od nas innych umie­jęt­no­ści niż te, któ­rych potrze­bu­je­my w pro­ce­sie czy­tel­ni­czym: ma być szyb­ko i efek­tow­nie, a lite­ra­tu­ra nie dostar­cza takiej dopa­mi­ny, od któ­rej sta­je­my się uza­leż­nie­ni. Mimo to wyko­nu­je­my wie­le codzien­nych czyn­no­ści ze słu­chaw­ka­mi na uszach, sta­ra­my się być wie­lo­za­da­nio­wi i nie­ustan­nie zdo­by­wać wie­dzę o ota­cza­ją­cym świe­cie. Może zatem nale­ży pomy­śleć o dołą­cze­niu do listy codzien­nych rytu­ałów nie tyl­ko poszu­ki­wa­nie pre­mier muzycz­nych czy nowych pod­ca­stów, lecz tak­że nowo­ści ze świa­ta książ­ki, co uła­twią nam audio­bo­oki na abonament.