„Ta mło­dzież to niczym się nie inte­re­su­je” – mam nadzie­ję, że nie powie nigdy nikt, bo będzie to wyraz wiel­kiej nie­zna­jo­mo­ści realiów. Moim gościem w cyklu „Z Babą o budzie” będzie Bar­tło­miej Pasiak, autor blo­ga „Pasem po czo­le”, któ­re­go na pew­no zna­cie, bo niby skąd może­cie dzi­siaj dowia­dy­wać się cie­ka­wo­stek o książ­kach, fil­mach i muzy­ce? Sam pisze o sobie tak: „Odkry­wa­nie sztu­ki to moja pasja. Pasem po czo­le to mój kul­tu­ro­wy pamięt­nik i miej­sce wymia­ny opi­nii.” Ale też tak: „Pew­ne­go dnia posta­no­wi­łem zacząć robić zdję­cia mojej dło­ni. Zazwy­czaj lewej, bo pra­wą łatwiej trzy­mać tele­fon. Mię­dzy pal­ca­mi prze­wa­la­ją się kart­ki”. Poroz­ma­wia­my zatem o tym, jak to jest z tą kul­tu­rą i czy moż­na pogo­dzić pro­wa­dze­nie blo­ga, któ­ry ma już ponad 10 tys. obser­wu­ją­cych, ze szko­łą. Prze­kor­nie spy­tam też Bar­tło­mie­ja o to, co dała mu szko­ła i dla­cze­go tak mało 🙂 Do zoba­cze­nia we wto­rek 17 stycz­nia o godz. 20.00 – zarów­no na Face­bo­oku, jak i YouTubie.