Kategoria: Podcast: Z babą o budzie

Roz­ma­wiam z ludź­mi w róż­nym wie­ku, o róż­nych doświad­cze­niach i z róż­nych śro­do­wisk i pytam o to, co sądzą o edu­ka­cji w Pol­sce, czy i jeśli tak to, co chcie­li­by zmie­nić, czy mają dobre, czy złe wspo­mnie­nia. Nagra­nia to zawsze spo­tka­nia na żywo reje­stro­wa­ne na Insta­gra­mie @babaodpolskiego

LIVE: Z babą o budzie | Gość: Mateusz Rybak @angel_forest22

Zapra­sza­my do wysłu­cha­nia i obej­rze­nia kolej­ne­go zare­je­stro­wa­ne­go nagra­nia na żywo z roz­mo­wy o sys­te­mie edu­ka­cji. Tym razem moim gościem był Mate­usz – akty­wi­sta dzia­ła­ją­cy przy granicy. 

LIVE: Z babą o budzie | Osoba goszczona: Niedzia @niedziapets

Zapra­sza­my do wysłu­cha­nia i obej­rze­nia kolej­ne­go zare­je­stro­wa­ne­go nagra­nia na żywo z roz­mo­wy o sys­te­mie edu­ka­cji. Tym razem moim i Mać­ka gościem było Nie­dzia – oso­ba niebinarna. 

LIVE: Z babą o budzie | Gość: Andrzej Tucholski @andtucholski

Zapra­szam do wysłu­cha­nia i obej­rze­nia pią­te­go odcin­ka “Z babą o budzie”. Dzi­siaj moim gościem był Andrzej Tucholski! 

Podcast: Z Babą o budzie | Gościni: Joanna Obuchowska

Roz­ma­wiam z Joan­ną Obu­chow­ską, edu­ka­tor­ką, któ­ra pozna­ła wie­le sys­te­mów szkol­nych na świe­cie i na pew­no zre­wo­lu­cjo­ni­zu­je myśle­nie o ucze­niu się. 

Podcast: Z Babą o budzie | Gość: Franek Broda

Roz­ma­wiam z Fran­kiem Bro­dą, akty­wi­stą, dzia­ła­czem na rzecz LGBTQ+ o jego spoj­rze­niu na edukację 

Podcast: Z Babą o budzie | Gość: Maciej Rauhut

Poznaj­cie mło­de­go czło­wie­ka, któ­ry ma wiel­ką wraż­li­wość i zdol­ność kry­tycz­ne­go myślenia.